Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

Background pattern

2024:maj

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Vad säger Sidas årsredovisning om biståndets resultat? Exemplet sysselsättning

Markus Burman

En korrekt redovisning av biståndets resultat är viktig av flera skäl. Det är viktigt ur ett ansvarsutkrävande perspektiv: lever den verksamhet som redovisas upp till uppdraget? Det är viktigt för internt lärande, för att kunna...

2024:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

Det svenska biståndets transparens

Cristoffer Lokatt, Pontus Hedlin

Transparensen i det svenska biståndet är avgörande för att säkerställa dess effektivitet och ansvarsskyldighet. Denna rapport presenterar en omfattande studie av transparensen i det svenska biståndet, med särskilt fokus på...

2024:02

Biståndets utvärdering

Utvärdering

The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia

Anouchka Baldin, Christoph Emminghaus, Johanna Schaefer-Kehnert, John Pokoo, Julian Klauke, Kou Meapeh Gbaintor-Johnson, Simon Wallisch, Tillman Hönig

I EBA-rapporten “The Long and Winding Road: Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation with Liberia” utvärderas svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under åren 2003–2020. Rapporten sammanfattar också de viktigaste...

AI-alstrad bild på bil vid väg i Östafrika

2024:03

Klimat och miljö

Analys

Public Opinion on Carbon Pricing and Revenue Uses in East Africa

Anna Nordén, Daniel Slunge, Niklas Harring

Klimatinvesteringar och reformer inom miljöområdet löper stor risk att misslyckas om acceptansen är låg. När afrikanska länder utvecklar sina klimathandlingsplaner i enlighet med Parisavtalet är det därför viktigt att regeringar,...

Background pattern

2024:05

Jämställdhet

When Does Women’s Political Representation Lead to Policy Change?

Valeriya Mechkova

Hur påverkar en ökad kvinnlig politisk representation främjandet av kvinnors intressen inom politik och policy, och under vilka förhållanden kan vi förvänta oss att kvinnliga politiker har ett positivt inflytande på...

Background pattern

2024:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Challenges to Protest Participation in Non-Democratic Contexts: A Privilege of the Privileged

Elizaveta Kopacheva

Vilka är de underliggande faktorerna bakom det begränsade protestdeltagandet i semi-auktoritära regimer? Denna avhandling testar tillämpbarheten av teorier om politiskt deltagande och vilken roll individuella faktorer spelar för att...

Background pattern

2024:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Aid by Democratic Versus Autocratic Donors: Democratisation Processes and Citizens’ Perceptions...

Adea Gafuri

Hur påverkar bistånd demokratiseringsprocesser och medborgarnas attityder och idéer om demokrati? Denna avhandling utforskar hur bistånd och finansiella initiativ från demokratiska och autokratiska givare påverkar både nivå och...

Gul sol över hamnområde med containrar

2024:april

Näringsliv

Översikt

Aid for Trade: En forskningsöversikt med rekommendationer för svenskt bistånd

Ari Kokko, Patrik Tingvall

Sedan det svenska statliga utvecklingsbiståndets begynnelse har, med växlande intensitet, såväl handelns roll för utveckling som den svenska handelns roll i biståndet diskuterats. Redan i det dokument som räknas som det svenska...

2024:01

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Supporting Local Actors: Evaluation of Sweden’s Application of the Grand Bargain Localisation...

Charlotte Lattimer, Cheery Zahau, Dmytro Kondratenko, Gang Karume, Kateryna Korenkova, Sophia Swithern, Teddy Atim

Lokala och nationella organisationer och aktörer är först på plats vid humanitära kriser. De hjälper oförtröttligt, och de finns kvar när internationella organisationer lämnar. Trots det är de marginaliserade i det...

2024

Biståndsanalys 2024

Årsrapporten Biståndsanalys 2024 samlar kunskap, lärdomar och slutsatser från vår verksamhet under 2023 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför...

red-ribbon-with-white-background-hiv-aids-ribbon-awareness

2023:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

The Swedish Aid Response to the HIV Epidemic: An Overview

Hannah Kabelka, Josefine Olsson, Liana Petrosova, Noor Tromp, Pam Baatsen, Renée Robbers, Thyra de Jongh

De första fallen av acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) uppträdde i slutet av 1970-talet och sjukdomen utvecklades snabbt till en internationell epidemi under 80-talet. Vissa länder i Afrika har drabbats särskilt hårt, med en...

Background pattern

2024:01

Ekonomisk utveckling

Markets and Marketplaces: Essays on Access and Transformation in Remote Rural Economies

Tillmann von Carnap

Hur kan människor i glesbygd som lever i fattigdom få bättre tillgång till service och bättre inkomstmöjligheter? Det är en av frågorna som denna avhandling försöker besvara. “Marknader och marknadsplatser: Förändring och...

Background pattern

2024:02

Näringsliv

Trade Networks and Social Relationships in Changing Social-Ecological Systems

Blanca González-Mon

Hur klarar handelsnätverk inom jordbruket och fiskeindustrin av omställningar och förändringar för att säkra hållbara livsmedelssystem, givet de kriser som vi står inför idag? Denna avhandling undersöker handelsnätverkens roll...

2023:02

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Analys

More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Ann Towns, Elin Bjarnegård, Katarzyna Jezierska

Under åtta års tid, 2014–2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik (FUP). Sverige var det första landet i världen att deklarera en FUP och blev även det första landet att dra tillbaka en sådan. FUP har sedan 2014 spridits...

Background pattern

2023:oktober

Klimat och miljö

Analys

Klimatbistånd som finansieringskälla för utsläppshandel: Förutsättningar och fallgropar

Mathias Fridahl

Sveriges regering har aviserat en reformagenda för svenskt bistånd. En del i denna är att klimatbiståndet ska utökas och effektiviseras, bland annat genom utvecklat samarbete med länder som har stora utsläpp. Artikel 6 i...

Background pattern

2023:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Violent Natural Resource Conflicts: Definitions, Frameworks, and Modelling Towards Prevention

Marie Schellens

Vilka mekanismer har betydelse när konflikter om naturresurser blir våldsamma? Det är en av frågorna som denna Development Dissertation Brief (DDB) försöker besvara. Att stärka staters och institutioners förvaltning av...

Background pattern

2023:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Food Insecurity and Social Conflict

Ida Rudolfsen

På vilket sätt bidrar osäker livsmedelstillgång i städer till social turbulens och oroligheter i låg- och medelinkomstländer? Den här rapporten sammanfattar en avhandling som studerat effekten av osäker livsmedelstillgång på...

Background pattern

2022:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Bridge over Troubled Water: Conflict and Cooperation During Water Scarcity

Stefan Döring

Bristande tillgång till vatten är ett globalt problem som förvärras av klimatförändringar. Denna Development Dissertation Brief använder statistisk modellering för att visa hur torka kan både öka förekomsten av våld och leda...

2023:september

Biståndets organisation och styrning

Översikt

The Evolution of Aid Conditionality: A Review of the Literature of the Last Twenty Years

Patrick Guillaumont, Matthieu Boussichas, Andrea Dsouza

Allt bistånd ges under någon form av villkor och beslutsmakten ligger i slutänden hos givaren. Inom biståndet används ofta mer omfattande krav på mottagande organisationer, och inte minst på mottagarländers stater. På senare...

2023:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Analys

Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Númi Östlund, Helena Hede Skagerlind

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Vid sidan av kunskap om de positiva resultat som biståndet avser åstadkomma, behövs även förståelse och...

2023:juli

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Influence in Multilateral Aid Organizations: A Literature Review

Isabella Strindevall, Magnus Lundgren

Sverige är en viktig givare till det multilaterala systemet och arbetar för att uppnå bistånds- och utvecklingspolitiska mål genom betydande finansiellt stöd till multilaterala organisationer som Europeiska unionen, Förenta...

Background pattern

2023:juni

Klimat och miljö

Kartläggning

Swedish Climate Aid: What Does the Data Tell Us?

Otto Williams

Klimatförändringarna är en av vår tids avgörande utmaningar, och världens länder har genom Parisavtalet åtagit sig att hantera dem genom utsläppsminskning och klimatanpassning. Sverige har betonat utvecklingssamarbete som ett...

Background pattern

2023:01

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Utvärdering

The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services

Jesper Sundewall, Björn Ekman, Jessy Schmit

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit prioriterat inom svenskt bistånd. Trots framsteg saknar många i fattigare länder tillgång till SRHR och beroendet av bistånd inom hälsosektorn är dessutom ofta...

Background pattern

2023:maj

Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Analys

Payment by Results in Aid: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Rapporten drar slutsatsen att resultatbaserad finansiering varit effektivt i vissa fall och under vissa omständigheter, men att effektivitet och kostnadseffektivitet inte har säkerställts på generell nivå. Detta beror på typ av...

2023

Biståndsanalys 2023

Årsrapporten Biståndsanalys 2023 samlar kunskap, lärdomar och slutsatser från vår verksamhet under 2022 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför...

Background pattern

2022:08

Hälsa och socialt skydd

Analys

The Rise of Social Protection in the Global South: The Role of Foreign Aid

Miguel Niño-Zarazúa, Ana Horigoshi, Alma Santillán Hernández, Ernesto Tiburcio

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? Den här studien visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden...

Background pattern

2016:06

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2018:05

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? (på engelska)

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2023:mars

Biståndets organisation och styrning, Fred, säkerhet och konflikt

Analys

Åter ur askan: det svenska och globala bidraget till Ukrainas återuppbyggnad

Anders Olofsgård, Maria Perrotta Berlin

Det ryska anfallskriget mot Ukraina är exempel på en situation där biståndet, vid sidan av det militära stöd som inte definieras som bistånd, får många roller. Utöver det humanitära biståndet har, under pågående krigföring,...

2022:september

Biståndets utvärdering, Jämställdhet

Utvärdering

Implementing Policy Against Sextortion in Tanzania: A Follow-Up Study

Åsa Eldén, Elin Bjarnegård

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex kallas sextortion. Det är både en form av korruption och samtidigt könsbaserat våld, vilket gör det svårt att hantera. På senare år har kunskapen om detta fenomen växt och så även...

Background pattern

2022:07

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Member State Influence in the Negotiations on the Neighbourhood, Development and International...

Magnus Lundgren, Jonas Tallberg, Camilla Pedersen

Efter tre års förhandlingar beslutades EU förra året om en ny långsiktig budget för åren 2021–2027. En viktig del av budgeten är Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI), som reglerar EU:s...

2022:06

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned

Bereket Kebede, Leif Danielsson, Hailu Elias, Gunnar Köhlin

Ett av de viktigaste samarbetsländerna för svenskt bistånd historiskt har varit Etiopien. Denna utvärdering undersöker 60 år av svenskt bistånd till landet. Under de senaste decennierna har det svenska biståndet till Etiopien...

Background pattern

2022:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Avräkningar från biståndet för migrationskostnader i Sverige: vad vet vi?

Jan Pettersson, Henrik Malm Lindberg, Mats Hårsmar

Sverige har, åtminstone sedan 1990-talet, redovisat kostnader för asylmottagande i hemlandet som bistånd. Då Sverige budgeterar för att det totala biståndet ska uppgå till en bestämd volym (tidigare i form av mål om en procent av...

Background pattern

2022:juni

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Thematic Theories of Change Contributing to the Agenda 2030

Suvi Virkkunen, Alva Bruun

Denna underlagsrapport är ett av kapitlen i EBAs antologi om förändringsteorier. Författarna Suvi Virkkunen och Alva Bruun har båda varit verksamma vid det finska Utrikesdepartementet och beskriver hur tematiska förändringsteorier...

Background pattern

2022:oktober

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Endringsteori som styringsverktøy: En historisk utforskning av innebygde spenninger

Hilde Reinersten

I denna underlagsrapport beskriver samtidshistorikern Hilde Reinertsen förändringsteoriers historia och släktträd. Genom att beskriva hur förändringsteorier som arbetssätt växt fram ger hon oss en förståelse för hur modellen...

Background pattern

2022:juni

Biståndets organisation och styrning, Utbildning och forskning

Metodstudie

Engaging with Institutions: Clarifying Goals and Developing Theories of Change

Adam Pain

I denna underlagsrapport beskrivs lärdomar från svenskt bistånd till Afghanistan och Sidas bilaterala forskningsbistånd. Den gemensamma nämnaren är ambitionen att bygga eller stödja institutioner, vilket är ett vanligt tema inom...

Background pattern

2022:03

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering

Metodstudie, Översikt

Hur förändra världen? En antologi om förändringsteorier i biståndet

Kim Forss, Númi Östlund

Bistånd ska ge resultat, det ska bidra till positiv förändring för människor som lever i fattigdom och förtryck. Frågan om hur en sådan förändring ska åstadkommas har följt det svenska biståndet sedan starten på 1960-talet....

2022:februari

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter

Metodstudie

En tänkbar modell för förändringsteorier i svenskt utvecklingssamarbete?

Joakim Molander, Wolfgang Biersack

I den här texten beskriver författarna, Joakim Molander och Wolfgang Biersack, den förändringsteori som Internationella IDEA har etablerat för organisationens arbete för att främja en hållbar demokratisk utveckling. IDEAs...

2022:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

A Team Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and Joint Programming

Erik Lundsgaarde

Den här studien utforskar relationen mellan Sverige och EU i utvecklingssamarbetet. Den fokuserar på programmering på partnerlandsnivå, där en majoritet av utvecklingssamarbetet planeras och genomförs. Landnivån är därför en...

2022:01

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Jämställdhet

Utvärdering

Utvärdering av strategiska sekunderingar som del av svenskt påverkansarbete

Lisa Dellmuth, Paul T. Levin, Nicklas Svensson

En stor del av Sveriges utvecklings- och utrikespolitik sker inom och genom multilaterala organisationer, såsom FN, EU eller de olika utvecklingsbankerna. Sverige är också en av de största finansiärerna av det multilaterala systemet...

2022:02

Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd

Kartläggning

Swedish Aid in the Time of the Pandemic

Carsten Schwensen, Jonas Lövkrona, Louise Scheibel Smed

EBA-rapporten Swedish aid in the time of the pandemic analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och...

2022:05

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mapping Swedish Aid to Agriculture

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. I svenskt bistånd utgör stöd till jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling trots det en blygsam andel. Under perioden 2005–2020...

2022

Hälsa och socialt skydd, Migration

Kartläggning

Social protection for the forcibly displaced in low- and middle-income countries

Jason Gagnon, Mona Ahmed, Lisa Hjelm, Jens Hesemann

Tvångsförflyttade människor kan nå ökad självtillit om de får bättre tillgång till sociala skyddsprogram. Sådan förbättrad täckning skulle också hjälpa mottagande länder att stärka sina lokala styrsystem. Studien syftar...

2021:08

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

Practicing Peacebuilding Principles: A Study of Sweden´s Engagement in Fragile and...

Gary Milante, Jannie Lilja, Jups Kluyskens, Johanna Lindström

Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur insatser i sviktande och konfliktdrabbade stater ska genomföras. I denna EBA-studie undersöks hur Sverige självt har tillämpat de...

2022:juni

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Övrigt

Riksdagspartierna och biståndet: konflikt eller konsensus?

Thomas Larue

I Sverige har minoritetsregeringar sedan länge varit regel snarare än undantag. Det har i forskningen hävdats att detta ökar behovet av kompromisser i riksdagen, och att riksdagens makt under senare år har stärkts, en så kallad...

2022:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Condoning, Condemning or Confronting? Triggers and Responses to Conflict-Related Sexual Violence

Karin Johansson

Konfliktrelaterat sexuellt våld som begås av stater uppmärksammas alltmer i internationell politik. Denna Development Dissertation Brief undersöker hur inhemska protester och internationella fördömanden påverkar graden av...

2022:april

Klimat och miljö

Övrigt

Between Radical and Realistic: Biodiversity, Transformation and Development Cooperation

Tilman Hertz

Tilman Hertz ger först en bakgrund till en av dagens viktigaste globala utmaningar – den snabba förlusten av biologisk mångfald. Han fortsätter med att diskutera utvecklingsaktörernas roll i allmänhet och givare, som Sida, i...

2022:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

National Human Rights Institutions in Africa: Design and Effectiveness

Karin Sundström

Nationella institutioner för mänskliga rättigheter är viktiga för att upprätthålla mänskliga rättigheter men kan i vissa fall ges auktoritet och oberoende och i andra fall begränsas av sina regeringar. Denna Development...

2022:april

Humanitärt bistånd

Övrigt

Recurring Disasters: Swedish Humanitarian Assistance to Ethiopia

Emma Öståker

Studien visar att Etiopien under lång tid med jämna mellanrum har drabbats av katastrofer och nödsituationer där Sverige bidragit med förhållandevis stora summor humanitärt bistånd. Studien väcker viktiga frågor om hur Sverige,...

2022:04

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Surgery in Armed Conflicts: Predicting Surgical Treatment Needs and Improving Resource Use in...

Måns Muhrbeck

Väpnade konflikter begränsar ofta både tillgången till sjukvård och kirurgiska resurser. Denna Development Dissertation Brief använder journaluppgifter från tre olika Röda Kors-sjukhus för att studera sambandet mellan typer av...

2022:april

Ekonomisk utveckling

Analys

Agriculture, Economic Growth and Poverty Reduction

Mats Hårsmar

Vilka är de mest effektiva vägarna för att minska fattigdom i låginkomstländer? Under lång tid har det förts en diskussion kring jordbruk och jordbrukssektorns roll för fattigdomsbekämpning. Dagens rika länder har i stort sett...

2022:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

War Injuries and Non-Communicable Diseases in Palestine: Burden, Incidence, and Management in the...

Marwan Mosleh

Icke-smittsamma sjukdomar och krigsskador leder till stor ohälsa globalt, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Denna Development Dissertation Brief beskriver och analyserar belastningen, frekvensen och hanteringen av dessa...

2022

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2022

Coronapandemins andra år, 2021, har ytterligare befäst slutsatser som stod klara året innan: pandemins effekter kan – förutom direkta förluster i människoliv – mätas i starkt ökat antal fattiga, utebliven skolgång, minskad...

2022:02

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

International Organizations as Advocates for Children’s Rights: Why, How and With What Effects

Johanna von Bahr

Barns rättigheter har prioriterats allt högre av många internationella organisationer de senaste årtiondena. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker varför internationella organisationer väljer att främja barns...

2022:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Politicizing women’s health: Consequences of armed conflict for sexual and reproductive health...

Signe Svallfors

Väpnade konflikter medför stora utmaningar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker konfliktens effekter på kvinnors hälsa och rättigheter i Colombia....

2022:januari

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Assessment of the EBA’s Country Evaluations: Quality, Use & Learning

Elliot Stern, Ole Winckler Andersen

I den här rapporten analyseras fem landutvärderingar gjorda på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys i Tanzania, Uganda, Kambodja och Bosnien-Herzegovina. Dessa rapporter publicerades under åren 2016–2018. Studien syftar...

2021:07

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy 2008–2019

Nicklas Svensson, Julian Brett, Adam Moe Fejerskov, Charlotte Bonnet

Folke Bernadotteakademin (FBA) har blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt och genom uppdrag i många strategier. EBA-rapporten In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte...

2021:06

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för information och kommunikation om bistånd...

Cecilia Strand, Maria Grafström

I Sverige har det länge funnits ett särskilt stöd för att informera och kommunicera kring utvecklingssamarbetet och sedan 2010 styrs arbetet av en separat strategi. EBA-studien ”Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för...

2021:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance

Antonio Spinelli, Peter Wolf, Sead Alihodžić, Therese Pearce Laanela

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/UwjTo5YwJqU Som del av demokratibiståndet stöder Sverige regelbundet länder när de genomför val till parlament, presidentposter eller lokala församlingar. En internationell kår...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Multi-Stakeholder Ownership and Sustainability in the Context of Development Projects

Pranvera Muçaj

Ägarskapfrågan har i årtionden stått i centrum för den internationella debatten om utveckling. Även om Parisdeklarationen från 2005 bidrog (som det sägs) till konsensus om vikten av ägarskap, eller partnerländers faktiska...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Förändringsteori som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA

Jens Andersson

I den här underlagsrapporten belyser författaren hur förändringsteorier i allt större omfattning används som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA. Här beskrivs hur metoden tillgodoser ett strategiskt behov som framförallt...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Applying Adaptive Theory of Change in Fragile and Conflict Affected Settings

Erik Bryld, Julian Brett, Léonie Borel

Under covid 19-pandemin har behovet av anpassningsbarhet i svenskt bistånd och utvecklingssamarbete blivit än tydligare. Det gäller inte bara enskilda projekt eller program, utan hela biståndsområden och strategier. I den här...

2021:04

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Analys

Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development...

Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, Olalekan Uthman, Anna Mia Ekström

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet är nära sammanknutet med samhälleliga och kulturella normer och värderingar. EBA-rapporten “Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and...

2021:03

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Credible Explanations of Development Outcomes: Improving Quality and Rigour with Bayesian...

Barbara Befani

I den här rapporten presenterar en ny metod för teoribaserad utvärdering som kombinerar styrkor från både kvalitativa och kvantitativa metoder. Rapporten innehåller en utförlig diskussion om metodens kunskapsteoretiska principer och...

2021:02

Biståndets utvärdering

Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas...

2021:01

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential

Gustav Engström, Jonas Norén

Den här EBA-rapporten undersöker möjligheterna med att använda data science och språkteknologi som utvärderingsmetoder inom utvecklingssamarbetet. Rapporten undersöker huruvida dessa metoder kan producera tillförlitliga...

2021:03

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Hierarchical Sisterhood – Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and...

Sanela Bajramović

Internationellt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden innebär möjligheter såväl som utmaningar. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker den svenska stiftelsen Kvinna till Kvinnas fredsbyggande engagemang i Bosnien...

2021:augusti

Biståndets utvärdering

Analys

Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development...

Adam Pain

Denna underlagsrapport går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020 och analyserar konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Författaren baserar sin...

2021:juli

Biståndets organisation och styrning

Översikt

Korruption i biståndet: En litteraturöversikt

Helena Hede Skagerlind

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet....

2021:juni

Biståndets organisation och styrning, Humanitärt bistånd, Migration

Övrigt

Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology

Alexander Burlin, Jason Gagnon, Karen Jacobsen, Kim Wilson, Mona Ahmed, Sarah Miller

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat "påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete" (s k nexusarbete). De tre rundaborden...

2021:maj

Biståndets utvärdering

Relevant? Almost Always: Relevance in Development Cooperation

Joel Samoff

Utvärderingar av insatser inom utvecklingssamarbetet använder sig i princip alltid av de utvärderingskriterier som är utformade av OECD/DAC. Där ingår en bedömning av insatsers relevans. En observation i relation till...

2021:maj

Biståndets organisation och styrning

Like-minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign...

Jonas Tallberg, Olof Karlsson

Sammantaget är EU och dess 27 medlemsländer världens absolut största biståndsgivare. Ett flertal medlemsländer har varit betydande givare under lång tid, medan det för andra är en ny roll. Att förstå medlemsländernas...

2021:maj

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Kartläggning

Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation

Elin Bergenlöv

Sverige lägger idag ca 60 procent av det totala hälsobiståndet på sektorn för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Under de senaste tio åren har frågan om menstruation kommit att bli allt mer uppmärksammad i det svenska...

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist, Ana Horigoshi, Melissa Samarin, Kunal Sen

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och...

2021:maj

Klimat och miljö

Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development...

Daniel Slunge, Ida Andersson, Petter Wikström, Thomas Sterner

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för...

2021

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2021

I årsrapporten Biståndsanalys 2021 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2020 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2021:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Liberation Conservation: The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in...

Tomas Cole

I sydöstra Myanmar har en utdragen, väpnad konflikt pågått i över 70 år. Denna avhandling skildrar ursprungsbefolkningens och miljöaktivisters kamp för att förvandla ett krigshärjat område till en skyddad zon som drivs av...

2021:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in...

Pernilla Johansson

Effektivt fredsbyggande kräver att internationella aktörer lyssnar på lokala partners, vilket ofta misslyckas i praktiken. Genom intervjuer med praktiker, givare och forskare identifierar denna avhandling hur känslor hjälper eller...

2020:06

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Analys

Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2020

I årsrapporten Biståndsanalys 2020 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2019 i ett tillgängligt, kort format.  Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför...

2020:09

Humanitärt bistånd

Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofriskdeducering i Moçambique. Resultatet presenterades...

Tre omslag av EBAs årsrapporter från 2019, 2020 och 2021.

2019

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2019

I årsrapporten Biståndsanalys 2019 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2018 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2020:08

Humanitärt bistånd

Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB-rapport utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Resultatet presenterades under webbinariet How to mitigate disasters:...

2020:07

Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd

Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In...

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB-rapport identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden...

2020:november

Klimat och miljö

Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:05

Biståndets organisation och styrning

Analys

In Proper Organization We Trust – Trust in Interorganizational Aid Relations

Susanna Alexius, Janet Vähämäki

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:04

Offentlig förvaltning

Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation...

Richard Allen, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Dejana Razić Ilić

Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra...

2020:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidrag utforskar denna rapport de materiella och socio-relationella implikationerna av statligt kontantstöd på landsbygden i Sydafrika. Rapporten...

2020:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change - Empirical studies of sanitation...

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka...

2020:04

Utbildning och forskning

Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory...

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds...

2020:juli

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i Globala...

2020:03

Biståndets organisation och styrning

Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Försvinner pengarna i administration? Den frågan ställs om biståndet, men också om många andra offentliga verksamheter. Inom Sida vakar man noga över något som kallas ”den inre effektiviteten” - dvs proportionerna mellan...

2020:april

Utbildning och forskning

Kartläggning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2020:02

Klimat och miljö

Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative 2009–2012

John Colvin, Mutizwa Mukute, Mehjabeen Abidi Habib, Jane Burt, Miriam Kugele, Jessica Wilson

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen CCI, ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet...

2020:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:02

Jämställdhet

Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer (GPI) såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål (MDG) och...

2017:05

Fred, säkerhet och konflikt

Översikt

Local Peacebuilding - challenges and opportunities

Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist

Fredsbyggande har utvecklats till både en väletablerad global praxis och ett utpräglat forskningsfält. En mängd projekt har initierats i postkonfliktsamhällen runt om i världen i syfte att skapa hållbar fred. Trots det upplever...

2017:12

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Markus Burman

Denna studie syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna mening fokuserar på livskraften och livslängden för det som biståndsfinansieringen...

2015:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding...

Rasmus Kløcker Larsen, Sandra Atler

Studien har genomförts mot bakgrund av att mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i svensk biståndspolitik och det ökade intresset att engagera den privata sektorn i internationellt bistånd samt de risker som det kan medföra....

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa...

2014

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2014

I årsrapporten Biståndsanalys 2014 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2013 i ett tillgängligt, kort format. En viktig del av EBA:s inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar...

2020:01

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där...

2020:01

Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Polly Meeks, Matthew Gouett, Samantha Attridge

Att använda bistånd för att ‘katalysera’ privat finansiering blir allt vanligare inom utvecklingssamarbetet. Denna studie fokuserar på en särskild form av utvecklingsfinansiering – det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) –...

2019:09

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

Syftet med denna rapport är att undersöka varför demokratisering i Afrika är en särskild utmaning, och hur demokratibiståndet bör utformas i en värld där nationellt självbestämmande åter är på frammarsch, och där...

Clownfisk färgglad

2019:08

Klimat och miljö

Översikt

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Goncalo Carneiro, Raphaelle Bisiaux, Mary Frances Davidson, Tumi Tómasson, Jonas Bjärnstedt

Trots flera decenniers bistånd till fiskerisektorn, med många utvärderingar genomförda, finns det mycket få kända försök att analysera och dokumentera lärdomar från dessa insatser. Denna studie är en systematisk kartläggning...

2019:07

Ekonomisk utveckling, Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Meagan Dooley, Abby Fried, Ruti Levtov, Kate Doyle, Jeni Klugman, Gary Barker

Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadsprogram har snabbt blivit...

2019:06

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Stephen Spratt, Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger

Under 2019 kommer styrelse och ägare att lägga fast framtiden för Nordiska utvecklingsfonden (NDF). Som stöd för deras överväganden har en oberoende utvärdering beställts. Utvärderingens uppdrag var att bedöma NDFs verksamhet,...

2019:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Andrew Shepherd, Dhruva Mathur, Rachel Marcus

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av...

2019:juli

Migration

Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid

Robert E.B Lucas

Denna rapport har två syften: Det ena är att kortfattat redogöra för vilka kunskaper som finns om sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Det andra är att visa på olika möjligheter som finns för...

2019:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance...

Ariel BenYishay, Brad Parks, Rachel Trichler, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum

1996 samarbetade Sida och andra givare med Kambodjas regering för att stärka den lokala demokratin och förvaltningen. Syftet var att återuppbygga förtroendet för offentliga institutioner och att förbättra den ekonomiska...

2019:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to...

Henny Andersen, Karl-Anders Larsson, Joakim Öjendal

Demokrati och mänskliga rättigheter har sedan 1990-talet varit ett viktigt mål i svenskt utvecklingssamarbete, så även i samarbetet med Kambodja. Denna studie syftar till att besvara om svenskt bistånd haft inflytande på...

2019:02

Biståndets organisation och styrning

Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Linnea Mills, Nilima Gulrajani

I Sverige råder en medvetenhet om att utvecklingssamarbete innebär att ta risker. I policyramverket från 2016 nämns särskilt riskerna med politisk osäkerhet, konfliktsituationer, svaga system och institutioner samt korruption...

2019:03

Klimat och miljö

Övrigt

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action...

Stefan Linde

Genom att kombinera teorier om kollektiv handling och politisk kommunikation försöker avhandlingen förbättra vår förståelse för hur den politiska miljön i ett samhälle kan forma förutsättningarna för allmänhetens...

2019:02

Klimat och miljö

Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer - utmaningar, lärdomar från Indien och...

Marcus Wangel

Samverkan har i snart tre årtionden varit ett nyckelord och grundläggande ideal i policydiskursen kring skogsförvaltning i låginkomstländer. Överlag har utfallet inte blivit som det var tänkt: samverkansprocesser har...

2019:01

Klimat och miljö

Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Denna avhandling undersöker hur nya normer blir eller inte blir accepterade i det internationella, politiska systemet. Den fokuserar särskilt på hur oförutsedda händelser och möjligheter påverkar utvecklingen av nya...

2019:maj

Humanitärt bistånd

Översikt

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

De existerande initiativ inom biståndet som använder blockchain är få och i ett tidigt stadie. Blockchains potential bör dock övervägas på allvar. Det kan till exempel användas för att hantera ekonomiska medel, reducera...

2019:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Karolina Windell, Maria Grafström

Den här rapporten syftar till att skapa förståelse för hur beslutsfattare inom biståndet förhåller sig till mediers bevakning och vilka konsekvenser detta förhållningssätt kan ha för beslutsfattande och risktagande inom...

2018:10

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic...

Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck, Tamara Ivankovic

Denna studie utvärderar Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt två decennier. Utvärderingen är baserad på en bedömning av en portfölj bestående av cirka 50 projekt definierade av Sida enligt...

2018:09

Humanitärt bistånd

Analys

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

FN:s samordnade appeller är de största uppropen för humanitär hjälp, och en central del i det världsvida humanitära systemet. 2017 uppgick det sammanlagda finansieringsbehovet till rekordhöga 25,2 miljarder US dollar. Det är nära...

En hand håller upp en glödlampa mot en rosa himmel

2018:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes, Niels Keijzer, Stephan Klingebiel

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöks i...

2018:december

Biståndets organisation och styrning

Översikt

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Frågan om missbruk av traktamenten och reseersättningar i samband med seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser har fått begränsad uppmärksamhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt har just svenskt...

2018:07

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida's Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. Rapporten är en systematisk genomgång som undersöker genomförandet av den plan för jämställdhetsintegrering som...

2018:oktober

Biståndets organisation och styrning

Översikt

ICT i det svenska biståndet

Eva Mineur, Richard Sannerholm

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och kartlägga det...

2018:oktober

Offentlig förvaltning

Analys

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budgetstöd är den biståndsform som bäst överensstämmer med principerna för effektivt bistånd och sedan 2000 har flera regeringsdokument konstaterat att dess andel i det totala svenska biståndet bör öka. Det ökade fram till...

2018:06

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys, Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

Begreppet krympande utrymme beskriver en global trend där friheten för aktivister och civilsamhällesorganisationer kringskärs av alltmer repressiva och auktoritära regeringar. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de...

2018:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Översikt

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Budgetstöd är bistånd som inte är kopplat till projekt och som mottagarlandets regering kan använda fritt. Under de senaste åren har budgetstödens volymer minskat. I den här rapporten undersöks i vilken utsträckning det minskade...

Background pattern

2018:juni

Klimat och miljö

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

Denna underlagsrapport kombinerar högupplöst data om temperatur och nederbörd med georefererad data om konflikter för att utforska kopplingen mellan lokala vädervariationer och konflikt i alla distrikt i Afghanistan mellan juli 2005...

2018:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

Sverige ger i regel sitt bistånd i svenska kronor, medan de flesta partnerländer, genomförandeorganisationer och mottagare arbetar i andra valutor. Denna EBA-rapport undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i...

2018:02

Humanitärt bistånd, Migration

Översikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

Hur samverkan mellan akut och mer långsiktigt bistånd kan förbättras är en återkommande fråga för aktörer som verkar i kriser över hela världen. I denna EBA-studie, i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval, tar...

2018:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment - New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

This Development Dissertation Brief (DDB) är en sammanfattning av en artikel skriven av Hanna Mühlrad och Damian Clarke. Artikeln ingick som tredje kapitel i Hannas doktorsavhandling och undersöker effekten av ett storskaligt,...

2018:04

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Health Systems Bottles - Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the...

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Välfungerande hälsosystem är avgörande för att säkerställa välbefinnande för alla, oavsett ålder, genom att motverka behandlingsbara och förtida dödsfall. Denna avhandling bidrar med kunskap om den modifierade...

2018:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Closing the Quality Gap - Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement...

Ulrika Baker

Mödra- och neonatal dödlighet är fortfarande hög i Afrika söder om Sahara. Trots högre tillgång till vård har förbättringar för mödrar och nyfödda inte realiserats, vilket innebär att det finns ett kvalitetsgap. Denna...

2018:april

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Denna rapport syftar till att ge insikt samt generera jämförbara uppskattningar av volatilitet inom biståndet. Variationskoefficienten (CV) används för att uppskatta volatiliteten i det svenska utvecklingsbiståndet (ODA) samt...

Tidningar i bunt

2018:01

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

DFIs and Development Impact: an Evaluation of Swedfund

Stephen Spratt, Peter O'Flynn, Justin Flynn

Investeringar i företag för att nå utvecklingseffekter blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär, har i uppdrag att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller...

2018:april

Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Mer finansiering, inklusive skatter, behövs för att nå målen för hållbar utveckling. Vid konferensen i Addis Abeba 2015 lanserades Addis Tax Initiative, där givare ombads dubbla sitt tekniska bistånd till skatteområdet. Detta...

2018:april

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet....

2018:april

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

EBA beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är andra delrapporten inom ramen för det uppdraget. Denna delrapport uppdaterar och utökar fynd och...

2018:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid

Janet Vähämäki

Jakten på resultat eller effektivitet har varit en stor oro för Sida och det svenska offentliga biståndet sedan dess ”födelse” på 1960-talet. Sida har försökt att operationalisera denna politiska ambition genom att...

2018:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development - Challenges for Church-based...

Josephine Sundqvist

Public Private Partnerships (PPP) har blivit allt vanligare inom global hälsa. Då hälsosystem i utvecklingssammanhang tenderar att vara svaga och bräckliga är de  beroende av att få bidrag från trosbaserade organisationer...

2018

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2018

I årsrapporten Biståndsanalys 2018 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2017 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2017:december

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Rapporten utgår från ett uttryckt behov hos EBA att komplettera sina forskningsrapporter med portföljanalyser som beskriver vad svenskt utvecklingssamarbete gör i ett specifikt land eller en specifik sektor. Dessutom finns ett behov...

2017:11

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sweden's Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Nina Connelly, Stephen Browne, Thomas G Weiss

Det offentliga utvecklingsbiståndet har ökat sedan millennieskiftet, vilket även gäller bistånd som går via FN. En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av...

2017:september

Klimat och miljö

Övrigt

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

Avhandlingens syfte är att svara på frågan: har utländskt bistånd inverkan på lokal miljöförstöring, särskilt avskogning, i mottagarländer? Studien kopplar geokodade data om biståndsprojekt i Uganda till satellitdata med...

2017:september

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

För många hushåll i utvecklingsekonomier är klimatchock, ekonomisk instabilitet, sjukdom och konflikt en del av vardagen. Utan tillgång till formella försäkrings- och kreditmarknader innebär det en begränsad förmåga...

2017:10

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Analys

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

Tiden är mogen för en övergripande färdplan för ett evidensbaserat antikorruptionsarbete. En genomgång av de antikorruptionsinsatser som vanligtvis förespråkas visar att de få verktyg som fungerar endast gör det där det finns...

2017:09

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Den snabbt ökande tillgången till subnationella geokodade data om...

2017:10

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Ökad fokusering på resultat inom det internationella utvecklingssamarbetet är en konsekvens av antagandet att utvecklingssamarbetet måste bli mer effektivt och ändamålsenligt. Detta genererar olika och ibland motstridiga strategier...

2017:09

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Varje år äger ett antal våldsamma, kommunala konflikter rum runt om i världen. Eftersom de inte direkt utmanar centralstaten får kommunala konflikter ofta mindre uppmärksamhet i media än inbördeskrig. Denna avhandling...

2017:08

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

Som första av sitt slag behandlar denna avhandling mikrodynamiken inom internationell medling. Den syftar till att utveckla möjliga förklaringar till variationer i stil bland enskilda medlare som arbetar för internationella,...

2017:04

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality...

Elina Elveborg Lindskog

Denna avhandling behandlar förhållandet mellan våldsam konflikt och sexuellt och reproduktivt beteende i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo (DRC). Syftet är att bidra till förståelse om hur krig påverkar det demografiska...

2017:07

Fred, säkerhet och konflikt, Utbildning och forskning

Övrigt

Educating for Peace - A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

I konfliktsituationer framträder religioner med olika ansikten. En religion som motiverar förstörelse och våld kan även motivera fred, förlåtelse, tolerans och hopp. Avhandlingen belyser hur teologi kan tillhandahålla...

2017:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Ökad kunskap och medvetenhet samt förändringar av rättsliga ramverket har bidragit till minskad mödradödlighet orsakad av oplanerade graviditeter och osäker abort. Trots dessa framsteg är tillgången till abort och preventivmedel...

2017:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice

Sedan 1990 har mödradödligheten nästan halverats– men med stora skillnader mellan länderna. I Afrika söder om Sahara uppskattas en kvinnas risk att dö av till följd av graviditet eller förlossning vara mer än 100 gånger högre...

2017:03

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Tonåren är en tid av fysiska, kognitiva och sociala förändringar som har särskild betydelse för sexuell utveckling. De normer och beteenden som anammas under dessa år kan medföra livslånga konsekvenser för sexuell och reproduktiv...

2017:02

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

De senaste decennierna har sett betydande framgångar inom globala utvecklingsmål. Vissa har inneburit förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Trots detta förblir reproduktiv sjukdom och dödlighet en kritisk...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences...

Karl Bruno

Denna studie intresserar sig för de centrala institutionerna inom jordbruksvetenskap i Sverige under efterkrigstiden: Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan samt Skogshögskolan som senare slogs samman och bildade Sveriges...

2017:08

Utbildning och forskning

Utvärdering

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Utgångspunkten för den här studien är att den främsta orsaken till fattigdomen i många låginkomstländer idag inte är brist på naturtillgångar eller geografisk marginalisering utan brist på utbildad och specialiserad arbetskraft...

2017:07

Utbildning och forskning

Analys

Research Aid Revisited - a Historically Grounded Analysis of Future Prospects and Policy Options

David Nilsson, Sverker Sörlin

På 1970-talet institutionaliserades forskningsbiståndet som en del av Sveriges allt större ambitioner inom det internationella utvecklingsbiståndet. Motiven var flera, bl.a. internationell solidaritet men det fanns även ekonomiska och...

2017:06

Biståndets utvärdering

Analys

Confronting the Contradiction - An Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning...

Hilde Reinersten, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

Ett av de viktigaste syftena med biståndsutvärderingar är att dra lärdomar. Men varför lär sig biståndsorganisationer inte mer av sina egna erfarenheter? Lärdomar är dock endast ett av de två allmänt vedertagna syftena med...

2017:04

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Enprocentsmålet - en kritisk essä

Lars Anell

Målet att årligen avsätta en procent av Sveriges BNI till bistånd, det så kallade enprocentsmålet, är ett uttryck för svensk solidaritet med de fattigare delarna av världen. Det fastställdes av riksdagen redan 1968. Sedan dess...

2017:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

Animal Health in Development - It's Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson

Utveckling av lantbruket är en grundläggande förutsättning för inkluderande ekonomisk tillväxt i låginkomstländer och djurhållning spelar här en central roll. Omkring 750 miljoner djurhållare i världen lever på mindre än 2...

2017:april

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas...

2017:12

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2017

I årsrapporten Biståndsanalys 2017 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2016 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2017:02

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Jämställdhet

Översikt

Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?

Anna Mdee, Ella Page, Rachel Marcus

Diskriminering på grund av kön, ålder, kasttillhörighet, funktionsnedsättning eller religion samt av vissa etniska grupper utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och är en viktig faktor som bidrar till en hög...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development...

Andrew Sheriff, Anna Knoll

Under de senaste fem åren har allt fler flyktingar och migranter sökt skydd i Europa. Trycket på systemen för mottagning av migranter och asylsökande har ökat. Den här studien har genomförts av den europeiska stiftelsen European...

2016:11

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Översikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Föreliggande rapport diskuterar med utgångspunkt i aktuell samhällsvetenskaplig forskning politiken för global utveckling och utvecklingssamarbetet från en liten, neutral stats perspektiv. Rapporten baseras på en genomgång av...

2016:10

Offentlig förvaltning

Övrigt

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Förekomsten av politiska system kännetecknade av god samhällsstyrning och hög institutionell kvalitet har kommit att ses som ett av de mest uppmärksammade fälten inom samhällsvetenskaperna. Forskning som...

2016:09

Utbildning och forskning

Övrigt

How does China Challenge the IMF’s Power in Africa?

Johanna Malm

Hur utmanar Kina västerländska givare i Afrika? Denna fråga har uppmärksammats av både beslutsfattare och forskare sedan den kinesiska närvaron började att öka i början av 2000-talet. Det har gjorts få försök att...

2016:07

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

I flertalet låginkomstländer är problemet med byråkratisk eller småskalig korruption relativt utbrett. Utgångspunkten för denna studie är att det dominerande synsättet på vad som driver tjänstemäns att delta i...

2016:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Anti-corruption Reform – Evolution or Big Bang?

Anders Sundell

Korruption är ett hinder inom utvecklingsamarbetet. En vanlig förklaring till misslyckade korruptionsreformer är att det är ett kollektivt problem. Gradvis reform anses inte vara tillräckligt för att nå en vändpunkt. Enligt denna...

2016:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Denna studie undersöker om omformulerade politiska mål för utvecklingsbistånd leder till omklassificering av enskilda biståndsprojekt, snarare än faktiska omfördelningar av medel. Studien jämför variationer inom svenska...

2016:oktober

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Sveriges bilaterala bistånd till Uganda uppgick till 335 miljoner svenska kronor per år, under perioden 2000-2015 (Openaid 2016). Denna studie kartlägger kommersiella och andra ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Uganda under...

2016:10

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7 miljarder dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av...

2016:09

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Exploring Donorship - Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Biståndsgivare har tidigare i flera landstudier försökt mäta och bedöma det externa stödets aggregerade långsiktiga effekter, men de resultat som presenterats har ofta haft en svag empirisk grund. Lärdomarna för biståndsgivare om...

2016:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global...

Lisa Román, Måns Fellesson

Betydelsen av en samstämmig politik för utveckling framhålls i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Sverige har en förhållandevis lång tradition på området. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle...

2016:07

Biståndets organisation och styrning

Analys

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Internationellt utvecklingssamarbete vill bidra till resultat och göra skillnad för de fattiga eller marginaliserade människor som insatserna riktar sig till. Denna drivkraft ligger bakom resultatfokuseringen i Parisdeklarationen om...

2016:juni

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Övrigt

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Kan bistånd locka privata investeringar? Denna studie applicerar en instrumentell variabelstrategi utvecklad av Galiani et al. (2014) för att undersöka data från 35 stycken länder som blev medelinkomstland mellan 1987-2003, i ett...

2016:05

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Barbara Befani

Inom utvecklingsbiståndet pågår ett ständigt sökande efter nya, tillförlitliga och välanpassade metoder för utvärdering. Ett ändamålsenligt metodval förutsätter förståelse för styrkor och svagheter med olika metoder. Denna...

2016:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Kristina Jönsson, Magdalena Bexell

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Denna...

2016:06

Jämställdhet

Övrigt

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Att främja utvinning av naturresurser som en strategi för ekonomisk utveckling är kontroversiellt men en realitet i i många utvecklingsländer. Denna rapport utforskar och summerar forskning om lokala välfärdseffekter kopplade till...

2016:05

Demokrati och mänskliga rättigheter, Humanitärt bistånd, Jämställdhet

Övrigt

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Elisabeth Olivius

Frågor kring genus har äntrat huvudfåran av internationell politik och styrning. Denna avhandling identifierar och analyserar hur genus förstås och tjänar som utgångspunkt för humanitära intiativ och program. Analysen bygger på...

2016:03

Utbildning och forskning

Översikt

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Joel Samoff, Jane Leer, Michelle Reddy

Formella utvärderingar av utbildningsbistånd har blivit vanligare, mer systematiska och viktigare för de efterföljande besluten om politik och programplanering. Vad kan vi lära oss av denna stadigt växande volym utvärderingar?...

2016:02

Utbildning och forskning

Översikt

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet med rapporten är att fungera som ett inspel till beslutsfattare och biståndsorgan som önskar använda sig av den mest...

2016:01

Offentlig förvaltning

Analys

Support to Regional Cooperation and Integration in Africa – What Works and Why?

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupats och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Då...

2015:09

Klimat och miljö

Översikt

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation...

Gunnar Köhlin, Subhrendu Pattanayak, Erin Sills, Eskil Mattsson, Madelene Ostwald, Ariana Salas, Daniel Ternald

Klimatrelaterade biståndsinterventioner ökar. 2013 uppgick de till 15 procent av det globala bilaterala biståndet och i enlighet med det hållbara utvecklingsmålet ska det samlade klimatbiståndet uppgå till 100 miljarder USD årligen...

2016:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Övrigt

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

Elin Vimefall

De flesta fattiga människor i världen bor på landsbygden och de är oftast kvinnor, barn eller medlemmar av en etnisk minoritetsgrupp. Denna avhandling fokuserar på de mest utsatta och består av fyra artiklar med något olika fokus....

2016:03

Utbildning och forskning

Övrigt

Path Dependent Possibilities of Transformation: Agricultural Change and Economic Development in...

Montserrat López Jerez

Several issues remain to be settled before conclusions can be drawn about how colonial institutions interact with long-term development dynamics.What does it mean and how can it be measured? How does it influence the development...

2016:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological...

Arvid Erlandsson

Inom områdena experimentell psykologi och beteendeekonomi har hjälpande beslut mestadels undersökts på individnivå men de kan även förekomma på organisationsnivå. Den här avhandlingen undersöker faktorer som påverkar vårt...

2016:01

Utbildning och forskning

Övrigt

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and...

Yumiko Yasuda

Icke-statliga organisationer (NGOs) har blivit viktiga aktörer inom miljöstyrning. Många studier uppmärksammar hur civilsamhällets aktörer försöker påverka regler och normer. Det finns dock begränsad forskning kring hur...

2016

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2016

I årsrapporten Biståndsanalys 2016 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2015 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2015:07

Offentlig förvaltning

Översikt

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer...

2015:05

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

Biståndsgivare ger stöd till reformer inom området offentliga finanssystem (PFM) i låg- och medelinkomstländer men resultaten är ofta begränsade. Bedömare menar att resultaten skulle bli betydligt bättre ifall reformerna...

2015:06

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in...

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

Flödet av direktinvesteringar och transfereringar till utvecklingsländer har ökat kraftigt sedan 1990-talet med tydliga effekter på lokala ekonomier och levnadsförhållanden. Denna nya situation har lett till ett behov av nya former...

2015:04

Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. I stället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn med dess osäkerhet och låga inkomster. Denna rapport...

2015:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

I takt med att antalet fredsoperationer vuxit sedan början av 1990-talet, har frågan gällande hur man säkerställer att före detta kombattanter inte tar till våld igen aktualiserats. Svaret har till övervägande del varit...

2015:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

Johan Brosché

I vissa regioner leder kommunala konflikter till några få dödsfall eller nå en lösning innan de orsakar några dödsfall. I andra blir dessa konflikter mycket våldsamma med dussintals, hundratals eller till och med tusentals...

2015:05

Fred, säkerhet och konflikt, Jämställdhet

Övrigt

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vilka förhållanden leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Denna avhandling fokuserar på afrikanska, beväpnade aktörer som ingått förlikningsavtal sedan kalla kriget. Rapporten består av två delar. Den...

2015:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Det saknas försök att analytiskt skilja mellan olika typer av deltagande. För närvarande används den breda termen public participation och kopplingen mellan deltagande konstitutionsbyggande processer och demokrati är...

2015:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart tio år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man...

2015:02

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd - en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Detta innebär att såväl lärande som ansvarsutkrävande försvåras av geografiska avstånd...

2015

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2015

I årsrapporten Biståndsanalys 2015 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2014 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

2014:05

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Kunskap om var biståndet används är en viktig grund för att förstå beslut inom biståndspolitiken och för att kunna studera effekter av förändringar av biståndspolitiken. I rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i...

2014:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

The African Development Bank - Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?

Christopher Humphrey

En betydande del av svenskt bistånd ges genom utvecklingsbanker. En av dessa är Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Sverige är sjätte största biståndsgivaren till AfDB med 2,4 miljarder kronor i senaste påfyllnaden. Banken är...

2014

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Expertgruppen för biståndsanalys

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens dataunderlag....

2014:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

International Party Assistance - What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för...

2015:03

Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning

Övrigt

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin...

Johan Sandberg

Kontantstöd har uppmärksammats för sin förmåga att både adressera kortsiktig fattigdomsbekämpning och långsiktig fattigdomsminskning. Kapaciteten gällande långsiktig fattigdomsminskning är dock insvept i teoretiska antaganden...

2015:02

Utbildning och forskning

Övrigt

Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 - 2008

Veronica Brodén Gyberg

Denna rapport summerar en avhandling som har undersökt hur den svenska offentliga biståndspolitiken konstruerade forskningens roll i låginkomstländer mellan 1973 och 2008. Det övergripande syftet är att bidra till förståelse för...

2014:02

Hälsa och socialt skydd

Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035...

Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall, Dean Jamison

2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa rapporten Global Health 2035: Converging within a Generation. I rapporten beskrevs möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare...

2014:augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

Poverty Focus in Selected Swedish Aid portfolios

Mats Hårsmar

Ett huvudmål för det svenska biståndet är fattigdomsminskning. Denna underlagsrapport undersöker hur bilaterala projekt och program i 12 stycken svenska samarbetsländer utformats för att motverka just fattigdom. För att fastslå om...

2014:augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

The Poverty Focus of Swedish Bilateral Aid: A Comparative Analysis

Bob Baulch

I sin granskning 2013 påpekade Development Assistance Committee (DAC) att Sveriges bistånd är tunt fördelad över ett brett spektrum av länder och sektorer. Granskningen menar att Sveriges åtagande att fokusera biståndet mot...

2013:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...

2014:01

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses and Policy Relevance

Anders Olofsgård

Rapporten undersöker betydelsen av så kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS) i utvärderingen av biståndsfinansierade projekt och program. Den första delen av rapporten behandlar hur RKS har använts i den internationella...

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic...

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling. Den undersöker varför och under vilka omständigheter demokratibistånd har betydelse för demokratisk utveckling. Rapporten presenterades...