2020 Biståndets organisation och styrning Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga.

Frågan om hur stora biståndets administrativa kostnader bör vara, har diskuterats sedan det svenska biståndet barndom. Med denna studie har EBA velat belysa utmaningar och problembild för att långsiktigt stärka svenskt utvecklingssamarbete och dess måluppfyllelse.