2020 Biståndets organisation och styrning Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Försvinner pengarna i administration? Den frågan ställs om biståndet, men också om många andra offentliga verksamheter. Inom Sida vakar man noga över något som kallas ”den inre effektiviteten” – dvs proportionerna mellan sakutgifter och förvaltningsutgifter.

I denna rapport granskas de underliggande premisserna för denna uppdelning och om den bör överges. Med denna studie har EBA velat belysa utmaningar och problembild för att långsiktigt stärka svenskt utvecklingssamarbete och dess måluppfyllelse.

Rapporten presenterades under seminariet Försvinner biståndet i administration? som går att se i efterhand nedan, och diskuterades i EBA-podden, avsnitt 29: Biståndsbyråkrati.

Slutsatser

  • Statsmakternas styrning av svenska biståndsmedel genom Sida som två separata kategorier – sakanslag och förvaltningsanslag – är svår att tillämpa och i vissa avseenden skadlig. Den baseras på en underskattning av de funktioner som trängs under den vida kategorin ”administration”. Många av dem har en avgörande betydelse för biståndets kvalitet och resultat.
  • Distinktionen mellan sakanslag och förvaltningsanslag bygger på en bristfällig analys av hur statsförvaltningen fungerar. Den för in snedvridande incitament i styrningen av biståndet, lockar till felallokeringar och riskerar därmed att leda till slöseri med offentliga medel och i förlängningen urholkning av förtroendet för biståndet.
  • Att frångå distinktionen mellan sakanslag och förvaltningsanslag inom biståndet kräver inga ändringar av lagar och förordningar, enligt rapportförfattaren. Det strider heller inte mot några förpliktelser som Sverige har ingått inom OECD eller EU. Däremot fordras det ytterligare överväganden om hur anslagstilldelningen och styrningen framöver bör utvecklas.
  • Huruvida det behövs nya riktlinjer för utformningen av administrationen eller hur dubbelarbete och illa konstruerade kontrollmekanismer kan förhindras, är frågor som behöver undersökas i framtida studier.

Rapportförfattare
Daniel Tarschys, professor emeritus Stockholms universitet, senior rådgivare SIEPS, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, generalsekreterare i Europarådet, ordförande i Utrikesutskottet.