2019 Klimat och miljö Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Denna avhandling undersöker hur nya normer blir eller inte blir accepterade i det internationella, politiska systemet. Den fokuserar särskilt på hur oförutsedda händelser och möjligheter påverkar utvecklingen av nya internationella normer. Studien undersöker två klimatsäkerhetsfrågor med kontrasterande resultat – katastrofreduktion och klimatinducerad migration – för att skapa ny förståelse om dessa mekanismer.

Rapporten presenterades under seminariet Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

Resultat i huvudsak

  • Oförutsedda händelser är centralt för förståelsen av acceptans, både i framgångsrika som stagnerade fall. Om de är aktivt kopplade till den specifika normen fungerar de som triggers för potentiell förändring, här kallat möjlighetsfönster. Dessa kan i sin tur inte utnyttjas om inte övriga faktorer är gynnsamma, har nått en viss mognad eller förbättrats med hjälp av fönstret.
  • Fallstudien inom katastrofreducering visar hur en naturkatastrof som sammanföll med ett toppmöte drev på acceptansen.
  • Fallstudien om internationellt skydd för klimatmigranter visar hur tre ögonblick hade potential att generera större acceptans men misslyckades då det inte fanns några lösningar att agera på. Inget fönster som kunde skapa ytterligare uppmärksamhet öppnades eller så var fönstret ”negativt”.
  • Att uppmärksamma oförutsedda händelser och möjlighetsfönster som ytterligare faktorer som andra enskilda faktorer inte kan adressera.

Elin Jakobsson är forskare och lärare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Hon har en doktorsexamen i internationella relationer, och är den första i Sverige att doktorsexamen i detta ämne. Elins forskning rör internationell normdynamik, normer inom klimatsäkerhet och global migration.