2020 Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet Analys

Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras och förstås för att bäst kunna hanteras i policy och praktik? Hur kan dynamiken kring sextortion förstås på landnivå och hur kan fenomenet mer systematiskt och effektivt bekämpas inom utvecklingssamarbetet? Dessa frågor undersöks i rapporten genom en kartläggning av kunskapsläget samt fallstudier från Tanzania och Colombia.

Rapporten drar slutsatsen att maktobalansen och transaktionsaspekten är centrala för förståelsen av sextortion. Den listar vidare några huvudpunkter som ringar in hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet.

Rapportförfattare
Åsa Eldén, fil dr i sociologi, Uppsala universitet

Dolores Calvo, fil dr i sociologi, Göteborgs universitet

Elin Bjarnegård, fil dr i statskunskap och universitetslektor, Uppsala universitet

Silje Lundgren, fil dr i kulturantropologi, Uppsala universitet

Sofia Jonsson, fil dr i statskunskap, Göteborgs universitet