2020 Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet Analys

Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence

Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Åsa Eldén, Sofia Jonsson, Silje Lundgren

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras och förstås för att bäst kunna hanteras i policy och praktik? Hur kan dynamiken kring sextortion förstås på landnivå och hur kan fenomenet mer systematiskt och effektivt bekämpas inom utvecklingssamarbetet? Dessa frågor undersöks i rapporten genom en kartläggning av kunskapsläget samt fallstudier från Tanzania och Colombia.

Rapporten drar slutsatsen att maktobalansen och transaktionsaspekten är centrala för förståelsen av sextortion. Den listar vidare några huvudpunkter som ringar in hur sextortion bör angripas inom utvecklingssamarbetet.