2022 Biståndets organisation och styrning Övrigt

Thematic Theories of Change Contributing to the Agenda 2030

Suvi Virkkunen, Alva Bruun

Denna underlagsrapport är ett av kapitlen i EBAs antologi om förändringsteorier. Författarna Suvi Virkkunen och Alva Bruun har båda varit verksamma vid det finska Utrikesdepartementet och beskriver hur tematiska förändringsteorier har upprättats för utvecklingssamarbetet där. Finland har, intressant nog, etablerat en övergripande förändringsteori för hela utvecklingssamarbetet. Författarna beskriver i sin text hur finska UD har hanterat frågor om hur olika förändringsteorier förhåller sig till varandra, hur de har behandlat övergripande frågor och hur lärande och rapportering tillgodoses.

EBA hoppas att denna text kan vara användbar inom det svenska utvecklingssamarbetet. Författarna beskriver inte en enkel framgångssaga, utan vänder och vrider på de många utmaningar Finland mött på vägen.