2021 Fred, säkerhet och konflikt Utvärdering

Practicing Peacebuilding Principles: A Study of Sweden´s Engagement in Fragile and Conflict‐Affected States

Gary Milante, Jannie Lilja, Jups Kluyskens, Johanna Lindström

Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur insatser i sviktande och konfliktdrabbade stater ska genomföras. I denna EBA-studie undersöks hur Sverige självt har tillämpat de principer som internationella aktörer enades om genom undertecknandet av den ”Nya given” för insatser i sviktande stater 2011.

I undersökningen placerar författarna inte mindre än 44 internationellt överenskomna principer i fyra kategorier: förståelse av kontexten i sårbara stater; samstämmighet mellan olika aktörer; ägarskap och inkludering av samarbetsländernas regering och samhälle; förändringar i utvecklingssamarbetet. Överlag har Sverige presterat väl inom dessa områden – och är till och med högt ansett som en förkämpe för principerna. Trots det skiljer sig den svenska praktiken mellan olika sårbara länder åt. Tillämpningen har varit bättre i exempelvis Somalia och Liberia än i Sydsudan.

I rapporten lämnas följande fyra rekommendationer:

  • Utforma en ny policy för ”triple-nexus-plus”-agerande, med förbättrade mekanismer för systematisk samordning av svenska aktörer.
  • Etablera en samordningsfunktion för fredsbyggande insatser.
  • Försäkra sig om adekvat bemanning på ambassader i sviktande och konfliktdrabbade stater.
  • Arbeta för att förbättra samordningen mellan multilaterala respektive regionala aktörer.

Rapportförfattare
Gary Milante, fil dr, senior forskare, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI

Jannie Lilja, fil dr, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI

Jups Kluyskens, oberoende utvärderare, Kluyskens Consulting

Johanna Lindström, oberoende utvärderare, FCG Sweden