2016 Biståndets organisation och styrning Analys

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global Development

Måns Fellesson, Lisa Román

Betydelsen av en samstämmig politik för utveckling framhålls i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Sverige har en förhållandevis lång tradition på området. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen politik för global utveckling (PGU). Trots att det funnits stor politisk enighet om PGU har den visat sig vara svår att genomföra i praktiken.

Syftet med denna rapport är att bidra till en djupare förståelse av de utmaningar som finns för en samstämmig politik för utveckling i ett svenskt sammanhang. Ett analytiskt ramverk, med olika dimensioner i genomförandet av en samstämmig politik för utveckling, används i en systematisk analys av drygt 1 000 resultat som har inrapporterats av regeringen i skrivelser till riksdagen under tidsperioden 2004–2014. Slutligen analyseras två områden som anses relevanta i genomförandet av den svenska politiken för global utveckling: (1) migration och utveckling samt (2) högre utbildning och forskning.

Rapportens resultat och rekommendationer presenterades under seminariet: PGU – omöjligt eller mer aktuellt än någonsin? Rapporten uppmärksammades i Dagens Nyheter och nätmagasinet OmVärlden.

Resultat

  • Regeringens resultatskrivelser rapporterar många framsteg, men få konkreta resultat. Resultat-baserad uppföljning (RBM) har inte varit ett tillämpligt sätt att hantera och rapportera resultatet av politiken.
  • Det finns ett behov av en fortlöpande dialog om vad PGU innebär men en sådan dialog kommer inte alltid till stånd.
  • En gemensam förståelse tycks över tid ha utvecklats vad gäller de komplexa sambanden mellan migration och utveckling. Inom politiken för högre utbildning och forskning är dock utvecklingsperspektivet fortfarande relativt frånvarande.

Rekommendationer

  • Tydligt och starkt politiskt ledarskap.
  • Tillför resurser för genomförandet.
  • Placera politiken för global utveckling mer centralt.
  • Ta fasta på vikten av kontinuerlig analys.
  • Rapporterandet kring vad politiken åstadkommer måste bli mer process- och dialogorienterad.
  • Genomförandet av PGU måste hänga ihop med andra tvärfrågor i politiken.

Rapportförfattare
Måns Fellesson, fil. dr., Uppsala universitet
Lisa Román, fil. dr., Handelshögskolan i Stockholm