2016 Demokrati, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning, Utbildning

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global Development

Måns Fellesson, Lisa Román

Betydelsen av en samstämmig politik för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen politik för global utveckling (PGU). Sverige var därmed tidigt ute med att driva en visionär politik som syftade till att alla politikområden skulle bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Samtidigt som det har funnits stor politisk enighet om PGU har den visat sig vara svår att genomföra i praktiken. Frågan är vilken betydelse PGU har idag, i ljuset av Agenda 2030 och de nya globala utvecklingsmålen, och vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter.

I en EBA-rapporten 2016:08 “Sustaining a development policy. Results and responsibility for the Swedish Policy for global development” av Måns Fellesson och Lisa Román redogör skribenterna bl.a. för erfarenheterna av PGU, dess resultat och utmaningar.

Rapporten är en utgångspunkt för ett samtal mellan riksdagspolitiker och forskare kring betydelsen av PGU och hur man ska se på PGU framöver, riksdagens roll och insyn samt vad som krävs för att hantera globala och sektorsövergripande frågor på ett effektivt sätt.

Här och här återfinns artiklar i ämnet.