2019 Biståndets organisation och styrning Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Nilima Gulrajani, Linnea Mills

Bistånd till särskilt utsatta miljöer innebär olika typer av risker. I studien Fit for fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida analyseras hur Sida arbetar med risktagande i bland annat Afghanistan.

Det ställs stora krav på Sida att uppnå effekt av biståndet i sviktande och komplexa miljöer. Utmaningen ligger bland annat i att utvecklingssamarbetet ska rymma både ansvarstagande och flexibilitet. Studien undersöker hur Sida kan möta de krav som ställs, liksom de behov som finns, inom befintliga systemen. På vilket sätt kan riskhanteringen i biståndet anpassas till utmaningarna i fragila miljöer?