2019 Biståndets organisation och styrning Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Nilima Gulrajani, Linnea Mills

I Sverige råder en medvetenhet om att utvecklingssamarbete innebär att ta risker. I policyramverket från 2016 nämns särskilt riskerna med politisk osäkerhet, konfliktsituationer, svaga system och institutioner samt korruption (Sveriges regering, 2016). Samtidigt har Sverige även beslutat att arbeta i sviktande stater med metoder som betonar flexibilitet, snabbhet, kontextanpassning, lokalt ägarskap och ledarskap (Sveriges regering, 2017).

Huvudfrågan i denna studie är om Sidas riskhanteringssystem upprätthåller möjlighet till ansvarsutkrävande för riskfyllda insatser i sviktande stater och samtidigt betonar arbetsformer som är präglade av flexibilitet och anpassningsbarhet.

Rapporten presenterades under seminariet Risk management in development cooperation – the challenge to simultaneously act responsibly and responsively! och diskuterades i EBA-podden, avsnitt 17, Risker och korruption – hur hantera det?

Resultat i huvudsak

  • Sidas nuvarande interna system för rapportering och uppföljning i relativt hög grad tillåter flexibilitet i bedömningarna.
  • Tilliten till medarbetarnas professionalism och omdöme vad gäller att hantera risker har ökat.
  • Det svenska riskhanteringssystemet rymmer mindre administration och mer tillit till partners
    jämfört med andra givares system, som ex USA:s och Storbritanniens.
  • Med mer “frihet under ansvar” för chefer och handläggare ökar också förväntningarna på välavvägda och korrekta beslut.

Rapporten innehåller rekommendationer om att Sida bör

  • bli bättre på att analysera avvägningen mellan förmodade risker och potentiella framtida belöningar och möjligheter.
  • bör ta fram riktlinjer för sk informerad riskbedömning och klargöra vad som utgör en rimlig ”bevisbörda” i olika kontexter.
  • bör ta fram en risk-kommunikationsstrategi bl a för att visa på organisationens egen medvetenhet om komplexiteten i, och utmaningarna med, sitt uppdrag.
  • bör överväga möjligheten att nyansera sin nolltolerans attityd till korruption i sviktande stater – för trovärdighetens skull.

Rapportförfattare
Nilima Gulrajani, forskare vid ODI och King’s College i London.
Linnea Mills, forskare och konsult baserad i London