2017 Biståndets utvärdering Analys

Confronting the Contradiction – An Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning in Aid Evaluation

Hilde Reinersten, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

Ett av de viktigaste syftena med biståndsutvärderingar är att dra lärdomar. Men varför lär sig biståndsorganisationer inte mer av sina egna erfarenheter? Lärdomar är dock endast ett av de två allmänt vedertagna syftena med biståndsutvärderingar. Det andra viktiga syftet är ansvarsutkrävande.

Den här studien undersöker varför det ofta är svårt att förena dessa två syften, lärande och ansvarsutkrävande, i praktiken. En empirisk analys har gjorts av nuvarande och tidigare metoder för biståndsutvärdering i Sverige och Norge där djupintervjuer med seniora utvärderingschefer, kartläggning av historiska dokument och ett urval av utvärderingsrapporter ingår i materialet. Dessutom görs en översyn av befintlig litteratur om bistånd som särskilt tar upp ansvarsutkrävande och lärande som dubbla utvärderingssyften.

Rapporten presenterades under seminariet Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation?

Resultat (i urval)

 • Analysen visar att det kan vara svårt att förena ansvarsutkrävande och lärande och att det ibland uppstår direkta motsägelser.
 • Möjligheten för lärande påverkas direkt av den roll som externa konsulter ges och självmant tar. Det mest grundläggande problemet med externa konsulter är att de som lär sig mest av processen inte har något ansvar för att tillämpa lärdomarna.
 • Det är en stor utmaning att föra tillbaka lärdomar genom rapporten och relaterade samordnings- och kommunikationsåtgärder till organisationen. Utvärderare upplever att få har tid att läsa utvärderingsrapporter och ta till sig innehållet.
 • När ansvarsutkrävande definieras alltför snävt och enbart innebär rapportering av dokumenterade resultat kan det ske på bekostnad av lärandet.
 • Valet av utvärderingssystem inverkar tydligt på hur och i vilka sammanhang utvärderingar kan användas som ett bidrag till antingen
  lärande eller ansvar, eller till båda delar.
 • De slutliga förmånstagarna spelar en begränsad roll i givarnas egna utvärderingssystem.
 • Ett grundläggande problem är att det på samtliga nivåer i biståndssystemet finns en överdriven förväntan på vad som kan uppnås med hjälp av biståndsutvärderingar.

Rekommendationer

 • Vi måste tala öppet om avvägningen mellan ansvarsutkrävande och lärande.
 • Vi måste anpassa våra förväntningar både när det gäller biståndsinsatser och biståndsutvärderingar.

Rapportförfattare
Hilde Reinertsen, fil.dr, Oslo Universitet
Kristian Bjørkdahl, fil.dr, Oslo Universitet
Desmond McNeill, forskningschef, Oslo Universitet