2017 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

För många hushåll i utvecklingsekonomier är klimatchock, ekonomisk instabilitet, sjukdom och konflikt en del av vardagen. Utan tillgång till formella försäkrings- och kreditmarknader innebär det en begränsad förmåga att jämna ut inkomstfluktuationer, vilka i sin tur kan leda till allvarliga välfärdseffekter.

Denna avhandling undersöker de antropometriska effekterna bland barn till följd av exponering för gräshoppangrepp. Med hjälp av data från hushåll i fyra västafrikanska länder i kombination med 30 års data över gräshoppangrepp undersöker studien variationen av exponering bland barn under fem år, med fokus på lokalitet och mödrar.

Resultat

  • Studien fanns större påverkan bland hushållen på landsbygden.
  • Studien fann vissa indikationer på att effekten är större bland flickor, vilket kan tyda på könspartisk allokeringen av resurser i hushållet. Resultatet är dock ofullständigt då den skillnaden mellan pojkar och flickor inte är statistiskt signifikant.

Rapportförfattare
Evelina Linnros, masterstudent, Department of Economics, Stockholms universitet