0

Får flyktingar tillgång till sociala trygghetssystem?

Studien är en kartläggning av i vilken mån människor som tvångsförflyttats (flyktingar och internflyktingar) ges tillgång till sociala trygghetssystem, formellt och i praktiken. Genom att sammanställa befintliga data, i kombination...

0

Acceptans för reformer kring grön ekonomi

Svenskt utvecklingssamarbete ska, enligt regeringsbeslut, stödja en omställning mot en fossilfri ekonomisk utveckling, byggd på en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi med giftfria flöden. För att uppnå detta ger Sverige...

0

Utvärdering av svenskt civilsamhällesbistånd till Afrika

Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning svenskt utvecklingssamarbete bidragit till att på ett hållbart sätt stärka det civila samhällets förmåga att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i...

0

Implementeringen av Sveriges feministiska utrikespolitik

Sverige blev 2014 det första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Politiken ska genomsyra de tre utrikespolitiska områdena utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete samt handels- och...

0

Utvecklingssamarbetets roll i att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i...

De två senaste decennierna har betydande framsteg gjorts inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Även om den övergripande trenden är positiv så döljer genomsnittet stora skillnader mellan länder och regioner....

0

Det svenska utvecklingssamarbetets respons på hivepidemin – vad kan vi lära?

Hivepidemin har varit en av de stora hälsoutmaningarna genom utvecklingssamarbetets historia. Från ett biståndseffektivitetsperspektiv är hivresponsen intressant bland annat utifrån den snabba förändringen av kunskapsläget över...

0

Medlemsstaternas inflytande i förhandlingarna om instrumentet för grannskap, utveckling och...

Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) utgör en grundläggande reform av EU:s utvecklingspolitik. Förhandlingarna av detta reformpaket inleddes i juni 2018 genom ett förslag från Europeiska...

0

Anpassningar av det svenska biståndet relaterade till covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på det internationella biståndet. En anpassning av biståndet har varit nödvändig för att svara på både de direkta och de indirekta effekterna av pandemin. Många pågående...

0

Förändringsteorier i svenskt bistånd – en antologi

EBA har beslutat producera en antologi med texter om förändringsteorier i det svenska biståndet. Ämnet är särskilt aktuellt då Statskontoret och ESV rekommenderat Sida att utveckla sitt arbete med förändringsteorier på strategisk...

0

Sverige och EU i utvecklingssamarbetet – lärdomar från landprogrammering

I Lissabonfördraget betonas att EU och dess medlemsstater i sin utvecklingspolitik bör "komplettera och stärka varandra". Begreppet ”added value” är centralt i programmeringen av EU-institutionernas bistånd på landnivå, i...

0

Utvärdering av strategiska sekonderingar som en del av svenskt påverkansarbete

Olika personalprogram, såsom sekondering, har en lång historik inom svenskt bistånd. Det finns generellt sett tre olika målsättningar som har identifieras för Sveriges användning av sekonderingar. För det första att bidra till att...

0

Kartläggning

Kartläggning av svenskt bistånd till jordbruk

Stöd till jordbruksutveckling utgjorde tidigare en stor andel av svenskt utvecklingssamarbete. Under senare årtionden har denna andel minskat avsevärt. Eller har den? Fortsätter stödet till jordbruksutveckling, om än kategoriserat...

0

Utvecklingssamarbetets roll i utvecklingen av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara

Social trygghet har under de senaste två decennierna kommit att bli en viktig del i policys och strategier med syfte att minska fattigdomen i låg- och medelinkomstländer. Kunskap från forskning och utvärderingar visar att sociala...

0

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering...