0

Pågående studier

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga...

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser...

0

Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att...

0

Utvärdering av svenska statliga myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan

Denna utvärdering syftar till att generera kunskap om långsiktiga effekter, kostnadseffektivitet och koherens i insatser som finansieras av svenskt bistånd med syftet att stärka den statliga förvaltningens kapacitet i EU:s...

0

Offentlig förvaltning

Utvärdering av Sidas förvaltningsanslag

Gränslinjen mellan sak- och förvaltningsanslag ställer till bekymmer i biståndet. Den motiveras av en välgrundad omsorg om biståndets effektivitet och legitimitet, men har visat sig vara ett problematiskt redskap för att främja...

0

Gemensam nordisk utvärdering av den Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

Styrelsen för Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) har begärt en oberoende utvärdering av NDF med fokus på hur fonden uppfyller sitt mandat samt vilket mervärde fonden har och kan ha framöver i den internationella...

0

Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 – 2012

2008 lanserade regeringen en fyraårig internationell klimatsatsning inom ramen för utvecklingssamarbetet (Klimatsatsningen 2009 – 2012) som omfattade drygt 4 miljarder sek. Sida fick hantera ca 1/3 av medlen (1 150 miljoner) för...

0

Aid, Development and Migration

Antalet internationella migranter beräknas ha vuxit med cirka 90 miljoner från 1990 till 2015. Antalet interna migranter (migranter inom det egna landet) har ökat desto mer, även om det inte finns några tillförlitliga uppskattningar...

0

Democracy, State and Development: Governance Challenges in Africa

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika är stark. Men hur utvecklas demokratin i Afrika? Globala mätningar av utveckling och styrelseskick baseras på globala index som exempelvis World Development Index (WDI), World Governance Indicators...

0

Evidence Summaries in Support of SDG 14 “Life Below Water”

I och med att de globala hållbarhetsmålen (SDGs) antogs 2015 etablerades för första gången ett globalt ramverk som adresserar de mest centrala frågorna för att vända den nedåtgående trenden vad gäller havens hälsa och...

0

Utvärdering av svenskt bistånd till Kambodja

Sverige har, på olika vis och i olika omfattning, gett bistånd till Kambodja under närmare fyrtio år. Vilken betydelse har utvecklingssamarbetet haft? Utvärderingar av bistånd över tid och på landnivå är relativt ovanliga. Denna...

0

Effektutvärdering av ett program med inriktning på infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja

Denna utvärdering studerar de långsiktiga ekonomiska utvecklingseffekterna av ett storskaligt program inom infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja. Programmet lanserades som en pilot under mitten av 1990-talet i fyra kambodjanska...

0

Men and Masculinities in Social Protection Strategies for Women’s Economic Empowerment

Denna studie kommer att bygga på den växande litteraturen om sociala trygghetsmekanismer för att specifikt belysa hur genusnormer och uppfattningar om maskulinitet påverkar par- och familjedynamiken – samt hur dessa påverkar och...

0

Utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete med Bosnien- Hercegovina inom området inkluderande...

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Bosnien har bidragit till en inkluderade ekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina. Utvärderingen omfattar...

0

Det svenska biståndet och synen på risktagande i ett medialiserat samhälle

En väl fungerande granskande journalistik är en central hörnsten i demokratiska samhällen. Det är viktigt att svenska biståndsmedel sätts under lupp och utsätts för kritiskt ifrågasättande av journalister. Mediernas rapportering...

0

Fit for Fragility? An Examination of the Politics of Risk Management Inside Swedish Aid

En ökad andel biståndsmedel går till insatser till s.k. fragila stater (fragile states). Bl.a. innebär detta att givare tvingas möta en mycket svår komplexitet i större utsträckning än tidigare, vilket ställer krav på innovativa...