0

Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin...

0

“Blended finance”: Vad innebär mobiliserandet av privat kapital för biståndets övergripande...

Annalisa Prizzon, Jesse Griffiths, Matthew Gouett, Polly Meeks, Samantha Attridge

Att finansiera uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen, SDG, kräver enorma kapitaltillskott, inte minst i låg- och medelinkomst-länder. Det står klart att offentligt bistånd inte räcker till. Att gå ”från miljoner till...

0

Studie av sextortion som ett hinder för en hållbar utveckling

Studien handlar om att undersöka sextortion – missbruk av makt och position i utbyte mot sex – inom biståndet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och som sådant ett hinder för en hållbar utveckling. Sextortion är både...

0

Pågående studier

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga...

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser...

0

Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att...

0

Utvärdering av svenska statliga myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan

Denna utvärdering syftar till att generera kunskap om långsiktiga effekter, kostnadseffektivitet och koherens i insatser som finansieras av svenskt bistånd med syftet att stärka den statliga förvaltningens kapacitet i EU:s...

0

Offentlig förvaltning

Utvärdering av Sidas förvaltningsanslag

Gränslinjen mellan sak- och förvaltningsanslag ställer till bekymmer i biståndet. Den motiveras av en välgrundad omsorg om biståndets effektivitet och legitimitet, men har visat sig vara ett problematiskt redskap för att främja...

0

Gemensam nordisk utvärdering av den Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

Styrelsen för Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) har begärt en oberoende utvärdering av NDF med fokus på hur fonden uppfyller sitt mandat samt vilket mervärde fonden har och kan ha framöver i den internationella...

0

Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 – 2012

2008 lanserade regeringen en fyraårig internationell klimatsatsning inom ramen för utvecklingssamarbetet (Klimatsatsningen 2009 – 2012) som omfattade drygt 4 miljarder sek. Sida fick hantera ca 1/3 av medlen (1 150 miljoner) för...

0

Democracy, State and Development: Governance Challenges in Africa

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika är stark. Men hur utvecklas demokratin i Afrika? Globala mätningar av utveckling och styrelseskick baseras på globala index som exempelvis World Development Index (WDI), World Governance Indicators...

0

Evidence Summaries in Support of SDG 14 “Life Below Water”

I och med att de globala hållbarhetsmålen (SDGs) antogs 2015 etablerades för första gången ett globalt ramverk som adresserar de mest centrala frågorna för att vända den nedåtgående trenden vad gäller havens hälsa och...

0

Men and Masculinities in Social Protection Strategies for Women’s Economic Empowerment

Denna studie kommer att bygga på den växande litteraturen om sociala trygghetsmekanismer för att specifikt belysa hur genusnormer och uppfattningar om maskulinitet påverkar par- och familjedynamiken – samt hur dessa påverkar och...