0

Vatten, sanitet och hygien i Tanzania

En betydande del av det internationella biståndet går till insatser för att öka tillgången till vatten, sanitet och hygien (WASH). Men trots stora investeringar i sektorn har effekter som ökad handtvätt och toalettanvändning, och...

0

Katalytisk klimatfinansiering

Omfattande resurser måste mobiliseras för att världen ska kunna klara målsättningarna i Parisavtalet. Betydande utsläppsminskningar måste realiseras omgående för att hålla temperaturökningarna under 1,5 grader C. En...

0

Fattigdom och marginalisering i Bangladesh

Bangladesh har gjort stora framsteg vad gäller ekonomisk tillväxt och social utveckling de senaste åren. Dessa har dock inte kommit hela befolkningen till del. En ny studie tar avstamp i frågorna varför och hur den lyckade ekonomiska...

0

Transparent svenskt bistånd

Studien syftar till att belysa arbetet med ett transparent svenskt bistånd, genom Openaid och mer allmänt. Studien ska dels följa upp det svenska transparensarbetet, dels diskutera varför Sverige hittills hamnat relativt lågt i...

0

Sidas arbete mot korruption i partnerländer

Korruption är ett stort hinder för hållbar utveckling. I det svenska utvecklingssamarbetet bedrivs arbetet mot korruption inom två övergripande områden – korruption som utvecklingshinder i partnerländer och korruption inom...

0

Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Liberia

Expertgruppen för biståndsanalys har beställt en utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete mellan Liberia med fokus på perioden efter att det andra liberianska inbördeskriget avslutats, det vill säga 2003-2021....

0

Lärdomar från stöd till författningsprocesser

Konstitutioner, eller grundlagar, utgör en grund för samhällen. De grundläggande reglerna och lagarna för hur länder ska styras uttrycks i författningar. De utgör alltså grunden för samhällskontrakt och står i centrum för de...

0

Markrättigheter och strategier för anpassning till klimatförändringar

Kopplingarna mellan markrättigheter och anpassning till klimatförändringar är väl etablerade. FN:s klimatpanel IPCC, liksom UN-Habitat, har visat att landrättigheter är viktiga förutsättningar för individers och samhällens...

0

Sveriges tillämpning av lokaliserings-agendan inom ’Grand Bargain’

Överenskommelsen mellan ett stort antal regeringar, givarländer och civilsamhällsorganisationer vid det humanitära toppmötet i Istanbul 2016 efterlyste stora reformer av det internationella humanitära systemet. En del av det man kom...

0

Regeringens resultatredovisning till riksdagen

Vad är resultaten? Det är sannolikt den vanligast återkommande frågan när det gäller internationellt utvecklingssamarbete. Frågan om hur resultat ska (kunna) redovisas är lika återkommande, och har varit uppe på den politiska...

0

Acceptans för reformer kring grön ekonomi

Svenskt utvecklingssamarbete ska, enligt regeringsbeslut, stödja en omställning mot en fossilfri ekonomisk utveckling, byggd på en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi med giftfria flöden. För att uppnå detta ger Sverige...

0

Utvärdering av svenskt civilsamhällesbistånd till Afrika

Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning svenskt utvecklingssamarbete bidragit till att på ett hållbart sätt stärka det civila samhällets förmåga att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i...

0

Implementeringen av Sveriges feministiska utrikespolitik

Sverige blev 2014 det första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Politiken ska genomsyra de tre utrikespolitiska områdena utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete samt handels- och...

0

Det svenska utvecklingssamarbetets respons på hivepidemin – vad kan vi lära?

Hivepidemin har varit en av de stora hälsoutmaningarna genom utvecklingssamarbetets historia. Från ett biståndseffektivitetsperspektiv är hivresponsen intressant bland annat utifrån den snabba förändringen av kunskapsläget över...