0

Effekter av stöd till valprocesser

Demokratin är hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas. Utan fria och rättvisa val kan...

0

Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och post-konflikt länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta...

0

Möjligheter med Data Science och Natural Language Processing i utvärdering

En fallstudie av metautvärdering inom internationellt utvecklingssamarbete. Möjligheten att använda alternativa metoder för att samla in och analysera data för användning i utvärdering, utöver mer traditionella metoder som...

0

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk...

0

Studie av effekter av svenskt och internationellt demokratistöd

Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter utgör för närvarande ungefär en fjärdedel av Sveriges bilaterala bistånd. Det är omkring dubbelt så mycket som genomsnittet för de länder som är inkluderade i OECD:s...

0

Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey

Den här studien kommer att undersöka värderingar och normer kopplade till genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att vägleda Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sverige har ett långsiktigt...

0

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering...

0

Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin...

0

Studie av sextortion som ett hinder för en hållbar utveckling

Studien handlar om att undersöka sextortion – missbruk av makt och position i utbyte mot sex – inom biståndet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och som sådant ett hinder för en hållbar utveckling. Sextortion är både...

0

Pågående studier

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga...

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser...

0

Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att...

0

Utvärdering av svenska statliga myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan

Denna utvärdering syftar till att generera kunskap om långsiktiga effekter, kostnadseffektivitet och koherens i insatser som finansieras av svenskt bistånd med syftet att stärka den statliga förvaltningens kapacitet i EU:s...