0

Implementeringen av Sveriges feministiska utrikespolitik

Sverige blev 2014 det första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Politiken ska genomsyra de tre utrikespolitiska områdena utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete samt handels- och...

0

Utvecklingssamarbetets roll i att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i...

De två senaste decennierna har betydande framsteg gjorts inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Även om den övergripande trenden är positiv så döljer genomsnittet stora skillnader mellan länder och regioner....

0

Det svenska utvecklingssamarbetes respons på hivepidemin – vad kan vi lära?

Hivepidemin har varit en av de stora hälsoutmaningarna genom utvecklingssamarbetets historia. Från ett biståndseffektivitetsperspektiv är hivresponsen intressant bland annat utifrån den snabba förändringen av kunskapsläget över...

0

Medlemsstaternas inflytande i förhandlingarna om instrumentet för grannskap, utveckling och...

Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) utgör en grundläggande reform av EU:s utvecklingspolitik. Förhandlingarna av detta reformpaket inleddes i juni 2018 genom ett förslag från Europeiska...

0

Anpassningar av det svenska biståndet relaterade till covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på det internationella biståndet. En anpassning av biståndet har varit nödvändig för att svara på både de direkta och de indirekta effekterna av pandemin. Många pågående...

0

Förändringsteorier i svenskt bistånd – en antologi

EBA har beslutat producera en antologi med texter om förändringsteorier i det svenska biståndet. Ämnet är särskilt aktuellt då Statskontoret och ESV rekommenderat Sida att utveckla sitt arbete med förändringsteorier på strategisk...

0

Sverige och EU i utvecklingssamarbetet – lärdomar från landprogrammering

I Lissabonfördraget betonas att EU och dess medlemsstater i sin utvecklingspolitik bör "komplettera och stärka varandra". Begreppet ”added value” är centralt i programmeringen av EU-institutionernas bistånd på landnivå, i...

0

Utvärdering av strategiska sekonderingar som en del av svenskt påverkansarbete

Olika personalprogram, såsom sekondering, har en lång historik inom svenskt bistånd. Det finns generellt sett tre olika målsättningar som har identifieras för Sveriges användning av sekonderingar. För det första att bidra till att...

0

Kartläggning

Kartläggning av svenskt bistånd till jordbruk

Stöd till jordbruksutveckling utgjorde tidigare en stor andel av svenskt utvecklingssamarbete. Under senare årtionden har denna andel minskat avsevärt. Eller har den? Fortsätter stödet till jordbruksutveckling, om än kategoriserat...

0

Utvecklingssamarbetets roll i utvecklingen av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara

Social trygghet har under de senaste två decennierna kommit att bli en viktig del i policys och strategier med syfte att minska fattigdomen i låg- och medelinkomstländer. Kunskap från forskning och utvärderingar visar att sociala...

0

Utvärdering av insatser under Sveriges strategi för informations- och kommunikationsverksamhet...

Sedan år 2010 styrs det svenska biståndets informations- och kommunikationsarbete av ”Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället”. Den syftar bland annat till att...

0

Utvärdering

Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och postkonflikt-länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta...

0

Utvärdering

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk...

0

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering...