0

Gemensam nordisk utvärdering av den Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

Styrelsen för Nordiska Utvecklingsfonden (NDF) har begärt en oberoende utvärdering av NDF med fokus på hur fonden uppfyller sitt mandat samt vilket mervärde fonden har och kan ha framöver i den internationella...

0

Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 – 2012

2008 lanserade regeringen en fyraårig internationell klimatsatsning inom ramen för utvecklingssamarbetet (Klimatsatsningen 2009 – 2012) som omfattade drygt 4 miljarder sek. Sida fick hantera ca 1/3 av medlen (1 150 miljoner) för...

0

Aid, Development and Migration

Antalet internationella migranter beräknas ha vuxit med cirka 90 miljoner från 1990 till 2015. Antalet interna migranter (migranter inom det egna landet) har ökat desto mer, även om det inte finns några tillförlitliga uppskattningar...

0

Democracy, state and development: governance challenges in Africa

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika är stark. Men hur utvecklas demokratin i Afrika? Globala mätningar av utveckling och styrelseskick baseras på globala index som exempelvis World Development Index (WDI), World Governance Indicators...

0

Evidence Summaries in Support of SDG 14 “Life Below Water”

I och med att de globala hållbarhetsmålen (SDGs) antogs 2015 etablerades för första gången ett globalt ramverk som adresserar de mest centrala frågorna för att vända den nedåtgående trenden vad gäller havens hälsa och...

0

Utvärdering av svenskt bistånd till Kambodja

Sverige har, på olika vis och i olika omfattning, gett bistånd till Kambodja under närmare fyrtio år. Vilken betydelse har utvecklingssamarbetet haft? Utvärderingar av bistånd över tid och på landnivå är relativt ovanliga. Denna...

0

Consequences of underfunded UN coordinated appeals

FN:s samordnade appeller utgör den största samlade bedömningen av humanitära behov och finansiering för merparten av de kriser som uppstår världen över. Sverige kanaliserar årligen stora summor pengar via detta system. Det är...

0

Effektutvärdering av ett program med inriktning på infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja

Denna utvärdering studerar de långsiktiga ekonomiska utvecklingseffekterna av ett storskaligt program inom infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja. Programmet lanserades som en pilot under mitten av 1990-talet i fyra kambodjanska...

0

Men and Masculinities in Social Protection Strategies for Women’s Economic Empowerment

Denna studie kommer att bygga på den växande litteraturen om sociala trygghetsmekanismer för att specifikt belysa hur genusnormer och uppfattningar om maskulinitet påverkar par- och familjedynamiken – samt hur dessa påverkar och...

0

Utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete med Bosnien- Hercegovina inom området inkluderande...

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Bosnien har bidragit till en inkluderade ekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina. Utvärderingen omfattar...

0

Det svenska biståndet och synen på risktagande i ett medialiserat samhälle

En väl fungerande granskande journalistik är en central hörnsten i demokratiska samhällen. Det är viktigt att svenska biståndsmedel sätts under lupp och utsätts för kritiskt ifrågasättande av journalister. Mediernas rapportering...

0

Fit for fragility? An examination of the politics of risk management inside Swedish aid

En ökad andel biståndsmedel går till insatser till s.k. fragila stater (fragile states). Bl.a. innebär detta att givare tvingas möta en mycket svår komplexitet i större utsträckning än tidigare, vilket ställer krav på innovativa...

0

Promoting multi-stakeholder ownership in a changing world: is Swedish development cooperation fit...

Ägarskap är en central princip inom biståndet. Kortfattat handlar det om att mottagarlandet själv leder och driver utvecklingsinsatser, .d.v.s. att landet äger sin egen utveckling. Samtidigt är ägarskap svårt att genomföra i...

0

Följeforskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering

Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är prioriterade frågor inom svenskt bistånd. Sidas huvudstrategi är att använda sig av jämställdhetsintegrering. Frågan om jämställdhetsintegrering är inte ny men har blivit...