0

Kartläggning

Kartläggning av svenskt bistånd till jordbruk

Stöd till jordbruksutveckling utgjorde tidigare en stor andel av svenskt utvecklingssamarbete. Under senare årtionden har denna andel minskat avsevärt. Eller har den? Fortsätter stödet till jordbruksutveckling, om än kategoriserat...

0

Analys

Utvecklingssamarbetets roll i utvecklingen av sociala trygghetssystem i Afrika söder om Sahara

Social trygghet har under de senaste två decennierna kommit att bli en viktig del i policys och strategier med syfte att minska fattigdomen i låg- och medelinkomstländer. Kunskap från forskning och utvärderingar visar att sociala...

0

Utvärdering

Utvärdering av insatser under Sveriges strategi för informations- och kommunikationsverksamhet...

Sedan år 2010 styrs det svenska biståndets informations- och kommunikationsarbete av ”Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället”. Den syftar bland annat till att...

2020

Kartläggning

Effekter av stöd till valprocesser

Demokratin är hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas. Utan fria och rättvisa val kan...

2020

Utvärdering

Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och post-konflikt länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta...

2020

Metodstudie

Möjligheter med Data Science och Natural Language Processing i utvärdering

En fallstudie av metautvärdering inom internationellt utvecklingssamarbete. Möjligheten att använda alternativa metoder för att samla in och analysera data för användning i utvärdering, utöver mer traditionella metoder som...

2020

Utvärdering

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk...

2019

Analys

Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey

Den här studien kommer att undersöka värderingar och normer kopplade till genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att vägleda Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sverige har ett långsiktigt...

2019

Utvärdering

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering...

2019

Utvärdering

Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin...

2019

Metodstudie

Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att...