0

Studie av effekter av svenskt och internationellt demokratistöd

Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter utgör för närvarande ungefär en fjärdedel av Sveriges bilaterala bistånd. Det är omkring dubbelt så mycket som genomsnittet för de länder som är inkluderade i OECD:s...

0

Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey

Den här studien kommer att undersöka värderingar och normer kopplade till genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att vägleda Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sverige har ett långsiktigt...

0

Utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering...

0

Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin...

0

“Blended finance”: Vad innebär mobiliserandet av privat kapital för biståndets övergripande...

Annalisa Prizzon, Jesse Griffiths, Matthew Gouett, Polly Meeks, Samantha Attridge

Att finansiera uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen, SDG, kräver enorma kapitaltillskott, inte minst i låg- och medelinkomst-länder. Det står klart att offentligt bistånd inte räcker till. Att gå ”från miljoner till...

0

Studie av sextortion som ett hinder för en hållbar utveckling

Studien handlar om att undersöka sextortion – missbruk av makt och position i utbyte mot sex – inom biståndet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och som sådant ett hinder för en hållbar utveckling. Sextortion är både...

0

Pågående studier

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga...

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser...

0

Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter genom teoribaserad utvärdering

Denna metodstudie fokuserar på teoribaserade utvärderingsansatser för bedömning av effekter av bistånd. Studien är både en introduktion, en guide till hur metoderna bör användas och en metodutvecklingsrapport. Ett syfte är att...

0

Utvärdering av svenska statliga myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan

Denna utvärdering syftar till att generera kunskap om långsiktiga effekter, kostnadseffektivitet och koherens i insatser som finansieras av svenskt bistånd med syftet att stärka den statliga förvaltningens kapacitet i EU:s...

0

Offentlig förvaltning

Utvärdering av Sidas förvaltningsanslag

Gränslinjen mellan sak- och förvaltningsanslag ställer till bekymmer i biståndet. Den motiveras av en välgrundad omsorg om biståndets effektivitet och legitimitet, men har visat sig vara ett problematiskt redskap för att främja...

0

Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 – 2012

2008 lanserade regeringen en fyraårig internationell klimatsatsning inom ramen för utvecklingssamarbetet (Klimatsatsningen 2009 – 2012) som omfattade drygt 4 miljarder sek. Sida fick hantera ca 1/3 av medlen (1 150 miljoner) för...