2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

De senaste decennierna har sett betydande framgångar inom globala utvecklingsmål. Vissa har inneburit förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Trots detta förblir reproduktiv sjukdom och dödlighet en kritisk utmaning bland kvinnor som tillhör marginaliserade grupper.

Forskningen som presenteras i denna rapport undersökte byggandet av barnmorskeyrket som ett sätt främja kvinnor och flickors rättigheter. Sex sydasiatiska länder var i fokus i denna studie – Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan.

Resultatet presenterades under seminariet SRHR.

Resultat i huvudsak

  • Barnmorskeyrkets i Sydasien har gjort vissa framsteg mot en etablering, men mycket kvarstår innan det är helt etablerat.
  • Yrket saknar: en unik kunskapsbas och färdigheter (förutom Afghanistan och Bangladesh); en tydlig uttalad etisk kod; ett definierat tillämpningsområde; autonomi och ett formellt erkännande.
  • I Bangladesh och Nepal hämmas etableringen av barriärer som påverkar samspelet mellan olika aktörer (beslutsfattare, givare, institutioner samt icke-statliga organisationer).
  • Att etablera barnmorskeyrket enligt internationella standarder kommer att kräva omfattande samverkan.

Malin Bogren disputerade 2016 med avhandlingen Building a midwifery profession in South Asia vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.