2016 Utbildning och forskning Övrigt

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and NGO Advocacy Strategies

Yumiko Yasuda

Icke-statliga organisationer (NGOs) har blivit viktiga aktörer inom miljöstyrning. Många studier uppmärksammar hur civilsamhällets aktörer försöker påverka regler och normer. Det finns dock begränsad forskning kring hur regler och normer påverkar civila samhällsaktörers beteenden. Denna forskningsrapport introducerar resultat från tidigare forskning som syftar till att förstå formella och informella regler och normers inflytande på aktörer i den civila sfären. För att identifiera detta studerades två icke-statliga koalitioner som verkar vid Mekongfloden.

Rapporten presenterades under seminariet Drivers for development: advocacy, diversification, donations and endowments.

Resultat i huvudsak

  • Formella och informella regler och normer kan ha både en komplementär och konkurrerande relation. Aktörerna spelar en avgörande roll för hur denna relation blir.
  • Formella regler är ofta utformade för att skydda människors rättigheter medan informella regler och normer tenderar att skapa hinder för utövandet av rättigheter. En kompletterande relation mellan formella och informella regler och normer tenderar att underlätta för NGO:er att implementera strategier.
Yumiko Yasuda är forskare vid Haag Institute for Global Justice och International Centre for Water Cooperation (under UNESCO:s regi) inrättat av Stockholm International Water Institute och Uppsala universitet. Hon disputerade med sin avhandling Going with the flow or swimming against the current? The influence of rules and norms on advocacy strategies of NGO coalitions along the Mekong River vid University of Dundee I februari, 2014.