Expertgruppen

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBAs seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt. Expertgruppen fattar beslut om inriktningen på EBAs arbete och vilka studier som ska göras. Gruppen består av tio ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik och som har en bred kunskap på områden som rör bistånd (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet, utvärderingsfrågor med mera.)

Background pattern

Helena Lindholm

Ordförande

Helena är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på konflikter i Mellanöstern, framförallt Palestinafrågan, identiteters roll i konflikter, vattenbrist och konflikt, flyktingströmmar och återuppbyggnad av samhällen efter krig. Hon är ledamot i styrelsen för STINT, rådgivande till Göteborgs universitets rektor rörande nyanlända och inkludering, samt föreståndare för Segerstedtinstitutet. Hon har mångårig erfarenhet av ledningsuppdrag inom akademin.

Background pattern

Johan Schaar

Vice ordförande

Johan är ordförande för ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action) samt Associate Senior Fellow vid SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Han var nyligen chef för det svenska biståndet till Palestina vid generalkonsulatet i Jerusalem. Han har arbetat för World Resources Institute i Washington DC och varit chef för sekretariatet till Kommissionen för klimat och utveckling. Under sina år vid Sida ledde han avdelningarna för miljö och klimat, tematiskt stöd och den humanitära enheten. Han har också varit verksam inom den internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen och Svenska Afghanistankommittén, med fälttjänstgöring i Asien. Han disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Background pattern

Kim Forss

Ledamot

Kim Forss har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har sitt företag (Andante - tools for thinking AB) som bas för forskning, utbildning och praktiskt genomförande av utvärderingar. Kim har arbetat med utvärdering inom den svenska förvaltningen och näringslivet, internationellt och inte minst flera FN-organ och har skrivit ett flertal böcker om utvärdering och vetenskaplig metod. Han har varit ordförande i den svenska utvärderingsföreningen, samt ledamot i Europeiska utvärderingsföreningens styrelse.

Background pattern

Torgny Holmgren

Ledamot

Torgny är verkställande direktör för SIWI. Han är ekonom från Handelshögskolan och har tidigare varit ambassadör och chef för enheten för utvecklingspolitik på UD. Han har arbetat vid bl.a. finansdepartementet, i Världsbankens forskningsavdelning och vid ambassaden i Kenya. Torgny har varit vice ordförande för OECD:s biståndskommitté, DAC samt lett expergruppen för utvecklingsstudier (EGDI). Han har arbetat i den parlamentariska kommissionen om ny svensk politik för global utveckling och har erfarenhet av arbete i Afrika, Asien, östra Europa och Nordamerika.

Background pattern

Staffan I. Lindberg

Ledamot

Staffan är en av grundarna och föreståndare för Varieties of Democracy (V-Dem), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Wallenberg Academy Fellow och innehavare av ett ERC Consolidator Grant. Lindbergs över 100 vetenskapliga publikationer spänner över en rad områden såsom val och demokratisering, klientelism, ansvarsutkrävande, jämlikhetsdemokrati, sekvensanalys, kvinnors representation, röstbeteende, och Ghanas parlament. Han har också omfattande erfarenhet som konsult inom utveckling- och demokratibistånd, samt som rådgivare till internationella organisationer.

Background pattern

Sara Johansson de Silva

Ledamot

Sara är konsult och arbetar med analys, utvärdering och rådgivning inom framförallt sysselsättnings- och utbildningsfrågor, med internationella organisationer som Världsbanken, UNIDO, UNDP och olika bilaterala givare som uppdragsgivare. Sara har tidigare varit anställd som ekonom på Världsbankens avdelning för Nordafrika och Mellanöstern och på OECD. Hon har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Background pattern

Magnus Lindell

Ledamot

Magnus kommer närmast från Riksrevisionen där han var chef för den internationella verksamheten. 2008–2010 var han Sidas operative chef. Dessförinnan var han bland annat chef för det svenska biståndet till Mocambique, med placering i Maputo, enhetschef vid Afrikaavdelningen samt avdelningschef för humanitärt bistånd och konflikthantering. Magnus har också varit Diakonias landrepresentant i Bangladesh samt tjänstgjort inom UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktningar. Magnus är idag ordförande för ForumCiv.

Background pattern

Joakim Molander

Ledamot

Joakim har mångårig erfarenhet av bistånd från olika roller på Sida och de svenska ambassaderna i Rwanda, Burundi och Bosnien och Hercegovina. Han arbetar i dag som chef för resultatstyrning vid International IDEA. Han har gedigen bakgrund inom resultatstyrning och utvärdering och har representerat Sverige i nätverket EVALNET i OECD:s biståndskommitté (DAC) i sex år. Joakim disputerade i filosofi 2002 och har publicerat ett stort antal akademiska artiklar och essäer i politisk filosofi, rättsfilosofi och etik.

Background pattern

Julia Schalk

Ledamot

Julia är policychef på Wateraid. Tidigare var hon biträdande chef på RFSU:s internationella enhet. Julia har stor erfarenhet av biståndsfrågor kopplat till hälsa, jämställdhet, SRHR, samt policy och påverkan. Hon har deltagit i flera svenska regeringsdelegationer som i FN förhandlat fram nya riktlinjer kring utvecklings- och befolkningsfrågor. Julia har skrivit flera rapporter som kartlägger svenskt bistånd, med särskilt fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon har tidigare arbetat på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete och Global Utveckling på UD, varit vice ordförande för Concord Sverige och suttit i styrelsen för EuroNGOs, ett nätverk av europeiska SRHR-organisationer.

Background pattern

Janet Vähämäki

Ledamot

Janet är forskare på SCORE, Stockholm Center for Organisational Research och chef för utveckling på Stockholm Environment Institute. Hennes forskningsintresse rör styrning av offentlig förvaltning och i synnerhet biståndsverksamhet. Hon doktorerade 2017 på Företagsekonomiska institutionen med avhandlingen ”Matrixing Aid –The Rise and Fall of Results Initiatives in Swedish Development Aid”, som berörde resultatstyrning och resultatmätningar i svenskt utvecklingssamarbete. Janet har tidigare arbetat på Sida, UD och olika organisationer. Vid sidan av forskningen gör Janet konsultuppdrag och utvärderingar.