Expertgruppen

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBAs seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt. Expertgruppen fattar beslut om inriktningen på EBAs arbete och vilka studier som ska göras. Gruppen består av ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik och som har en bred kunskap på områden som rör bistånd (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet, utvärderingsfrågor med mera.)

Background pattern

Torbjörn Becker

Ordförande

Torbjörn är direktör för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare suttit i styrelsen för Sida och arbetat på Internationella valutafondens (IMFs) forskningsavdelning i Washington D.C. Han har forskat inom makroekonomi, internationell ekonomi och finansiell utveckling, och på IMF fokuserade han på internationell finansiell arkitektur och ekonomiska kriser. Utöver det besitter Becker stor kunskap om tillväxtmarknader i Östeuropa och Ryssland, samt Asien och Mellanöstern och har haft styrelseposter i bland annat Center of Economic Analysis (CenEA) i Poland, Kyiv School of Economics och Utrikespolitiska institutet. Han har en doktorsgrad i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Background pattern

Malin Oud

Vice ordförande

Malin har tjugofem års erfarenhet från arbete inom mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och internationella utvecklingsfrågor, där hennes fokus har legat på Kina. Idag är hon chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor. Tidigare har hon varit konsult för FN:s kontor för mänskliga rättigheter OHCHR, programansvarig på Sida och grundare av Tracktwo AB med fokus på rådgivning i MR-frågor, internationell utveckling och hållbart företagande. Oud har erfarenhet från styrelsearbete i bland annat Mercator Institute for China Studies (MERICS) och Sweden-China Trade Council, och var ordförande för regeringens och civilsamhällesorganisationernas gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet (GÅ) 2018-2023. Hon har en master inom internationell utveckling från Melbourne University.

Background pattern

Staffan I. Lindberg

Ledamot

Staffan är en av grundarna och föreståndare för Varieties of Democracy (V-Dem), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Wallenberg Academy Fellow och innehavare av ett ERC Consolidator Grant. Lindbergs över 100 vetenskapliga publikationer spänner över en rad områden såsom val och demokratisering, klientelism, ansvarsutkrävande, jämlikhetsdemokrati, sekvensanalys, kvinnors representation, röstbeteende, och Ghanas parlament. Han har också omfattande erfarenhet som konsult inom utveckling- och demokratibistånd, samt som rådgivare till internationella organisationer.

Background pattern

Anders Pedersen

Ledamot

Anders är sedan januari 2022 chef för den internationella avdelningen på svenska Röda Korset. Han har lång erfarenhet från arbete inom FN, bland annat som Resident and Humanitarian Coordinator i Jordanien och Botswana och dessförinnan chef för enheten för Ryssland, Centralasien, Kaukasus och Östeuropa på FN:s mänskliga rättighetskontor OHCHR och landchef i Angola. Han har även många års erfarenhet från UD, där han bland annat varit stationerad på ambassaden i Lusaka, vid Sveriges representation i Genève och arbetat på UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete. Han har dessutom arbetat på Sida som chef för generaldirektörens stab och som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Anders har en juristexamen från Lunds universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Background pattern

Andreas Wladis

Ledamot

Andreas är professor i katastrofmedicin och traumatologi vid Linköpings universitet, samt docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Han är dessutom regionövergripande chefläkare vid Region Örebro samt intermittent krigskirurg och expert på vapenkontamination för Internationella rödakorskommittén (ICRC) i Genève. Tidigare har han varit chefskirurg vid ICRC i Genève och under 2022 medicinsk expert för EU:s utrikestjänst (EEAS) och dess civila missioner i kris- och krigsområden (CPCC). Han har även varit verksamhetschef vid kirurgkliniken på Sophiahemmet och överläkare vid Capio Sankt Görans sjukhus.Därtill var han i många år katastrofmedicinsk expert på Socialstyrelsen och deltog som sådan i bedömningsenheten utsänd på uppdrag UD till Filippinerna 2013. Wladis forskningsområden har främst fokuserat på krigskirurgi där han bland annat studerat rehabilitering i krigszoner och krigskirurgiska projekt om hur barn drabbas i krig. Annan forskning har inkluderat epidemiologiska och kliniska studier om vanliga kirurgiska tillstånd i olika afrikanska låg- och medelinkomstländer.

Background pattern

Åsa Regnér

Ledamot

Åsa Regnér är sedan augusti 2023 generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor och har haft flera olika ledande befattningar både inom politiken och i civilsamhället, i Sverige och internationellt. Mellan 2018 och 2023 var hon biträdande generalsekreterare i FN och biträdande högsta chef för FN-organet UN Women. Innan dess var hon Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister mellan 2014 och 2018 där hon har bland annat ansvarade för arbetet med att göra barnkonventionen till lag i Sverige 2020.

Background pattern

Katarina Tracz

Ledamot

Katarina Tracz är analytiker inom säkerhets- och försvarsfrågor och rådgivare inom strategisk kommunikation. Hon har femton års erfarenhet av utrikes- och säkerhetsfrågor, med särskilt fokus på närområdet, Ukraina, och transatlantisk säkerhet och är medgrundare till tankesmedjan Frivärld. Idag driver Katarina Tracz bolaget Solomós Communications, för vilket hon är grundare och vd. Tidigare har hon bland annat varit chef för tankesmedjan Frivärld, Marshall Memorial Fellow vid the German Marshall Fund i Washington DC och International Research Fellow vid The McCain Institute for International Leadership, Washington DC. Hon har en fil.kand. i statsvetenskap från Stockholms universitet och Sciences-Po de Paris, och har läst kurser på avancerad nivå vid Columbia University i New York samt vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Background pattern

Jenny Deschamps-Berger

Ledamot

Jenny Deschamps-Berger är chef för Avdelningen för analysstöd på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Hon har goda kunskaper inom utvärdering, säkerhets- och försvarspolitik och arbetar nu framför allt med frågor om försvarsvilja och motståndskraft. Hon har tidigare bland annat arbetat på Överstyrelsen för civil beredskap och Krisberedskspsmyndigheten, varit ämnessakkunnig på Statsrådsberedningens kansli för krishantering samt arbetat som expertstöd i Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen. Jenny har en magisterexamen i statsvetenskap från Södertörns högskola.