Expertgruppen

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBAs seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt. Expertgruppen fattar beslut om inriktningen på EBAs arbete och vilka studier som ska göras. Gruppen består av tio ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik och som har en bred kunskap på områden som rör bistånd (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet, utvärderingsfrågor med mera.)

Background pattern

Torbjörn Becker

Ordförande

Torbjörn är direktör för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare suttit i styrelsen för Sida och arbetat på Internationella valutafondens (IMFs) forskningsavdelning i Washington D.C. Han har forskat inom makroekonomi, internationell ekonomi och finansiell utveckling, och på IMF fokuserade han på internationell finansiell arkitektur och ekonomiska kriser. Utöver det besitter Becker stor kunskap om tillväxtmarknader i Östeuropa och Ryssland, samt Asien och Mellanöstern och har haft styrelseposter i bland annat Center of Economic Analysis (CenEA) i Poland, Kyiv School of Economics och Utrikespolitiska institutet. Han har en doktorsgrad i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Background pattern

Julia Schalk

Vice ordförande

Julia är policychef på Wateraid. Tidigare var hon biträdande chef på RFSU:s internationella enhet. Julia har stor erfarenhet av biståndsfrågor kopplat till hälsa, jämställdhet, SRHR, samt policy och påverkan. Hon har deltagit i flera svenska regeringsdelegationer som i FN förhandlat fram nya riktlinjer kring utvecklings- och befolkningsfrågor. Julia har skrivit flera rapporter som kartlägger svenskt bistånd, med särskilt fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon har tidigare arbetat på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete och Global Utveckling på UD, varit vice ordförande för Concord Sverige och suttit i styrelsen för EuroNGOs, ett nätverk av europeiska SRHR-organisationer.

Background pattern

Kim Forss

Ledamot

Kim har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har sitt företag (Andante - tools for thinking AB) som bas för forskning, utbildning och praktiskt genomförande av utvärderingar. Kim har arbetat med utvärdering inom den svenska förvaltningen och näringslivet, internationellt och inte minst flera FN-organ och har skrivit ett flertal böcker om utvärdering och vetenskaplig metod. Han har varit ordförande i den svenska utvärderingsföreningen, samt ledamot i Europeiska utvärderingsföreningens styrelse.

Background pattern

Torgny Holmgren

Ledamot

Torgny är verkställande direktör för SIWI. Han är ekonom från Handelshögskolan och har tidigare varit ambassadör och chef för enheten för utvecklingspolitik på UD. Han har arbetat vid bl.a. finansdepartementet, i Världsbankens forskningsavdelning och vid ambassaden i Kenya. Torgny har varit vice ordförande för OECD:s biståndskommitté, DAC samt lett expergruppen för utvecklingsstudier (EGDI). Han har arbetat i den parlamentariska kommissionen om ny svensk politik för global utveckling och har erfarenhet av arbete i Afrika, Asien, östra Europa och Nordamerika.

Background pattern

Staffan I. Lindberg

Ledamot

Staffan är en av grundarna och föreståndare för Varieties of Democracy (V-Dem), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Wallenberg Academy Fellow och innehavare av ett ERC Consolidator Grant. Lindbergs över 100 vetenskapliga publikationer spänner över en rad områden såsom val och demokratisering, klientelism, ansvarsutkrävande, jämlikhetsdemokrati, sekvensanalys, kvinnors representation, röstbeteende, och Ghanas parlament. Han har också omfattande erfarenhet som konsult inom utveckling- och demokratibistånd, samt som rådgivare till internationella organisationer.

Background pattern

Malin Oud

Ledamot

Malin har mer än tjugo års erfarenhet från arbete inom mänskliga rättigheter och internationella utvecklingsfrågor, där hennes fokus har legat på Kina. Idag är hon chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor. Tidigare har hon varit konsult för FN:s mänskliga rättighetskontor OHCHR, programansvarig på Sida och grundare av Tracktwo AB med fokus på rådgivning i MR-frågor, internationell utveckling och hållbart företagande. Oud är ordförande för regeringens och civilsamhällesorganisationernas gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet (GÅ) och har dessutom erfarenhet från styrelsearbete i bland annat Mercator Institute for China Studies (MERICS) och China Labour Bulletin. Hon har en master inom internationell utveckling från Melbourne University.

Background pattern

Anders Pedersen

Ledamot

Anders är sedan januari 2022 chef för den internationella avdelningen på svenska Röda Korset. Han har lång erfarenhet från arbete inom FN, bland annat som Resident and Humanitarian Coordinator i Jordanien och Botswana och dessförinnan chef för enheten för Ryssland, Centralasien, Kaukasus och Östeuropa på FN:s mänskliga rättighetskontor OHCHR och landchef i Angola. Han har även många års erfarenhet från UD, där han bland annat varit stationerad på ambassaden i Lusaka, vid Sveriges representation i Genève och arbetat på UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete. Han har dessutom arbetat på Sida som chef för generaldirektörens stab och som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Anders har en juristexamen från Lunds universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Background pattern

Andreas Wladis

Ledamot

Andreas är professor i katastrofmedicin och traumatologi vid Linköpings universitet, samt docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Han är dessutom regionövergripande chefläkare vid Region Örebro samt intermittent krigskirurg och expert på vapenkontamination för Internationella rödakorskommittén (ICRC) i Genève. Tidigare har han varit chefskirurg vid ICRC i Genève och under 2022 medicinsk expert för EU:s utrikestjänst (EEAS) och dess civila missioner i kris- och krigsområden (CPCC). Han har även varit verksamhetschef vid kirurgkliniken på Sophiahemmet och överläkare vid Capio Sankt Görans sjukhus.Därtill var han i många år katastrofmedicinsk expert på Socialstyrelsen och deltog som sådan i bedömningsenheten utsänd på uppdrag UD till Filippinerna 2013. Wladis forskningsområden har främst fokuserat på krigskirurgi där han bland annat studerat rehabilitering i krigszoner och krigskirurgiska projekt om hur barn drabbas i krig. Annan forskning har inkluderat epidemiologiska och kliniska studier om vanliga kirurgiska tillstånd i olika afrikanska låg- och medelinkomstländer.