Expertgruppen

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling (Rapport 2014:03 & Rapport 2015:01). EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt. Expertgruppen fattar beslut om inriktningen på EBA:s arbete och vilka studier som ska göras. Gruppen består av tio ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik och som har en bred kunskap på områden som rör bistånd (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet,utvärderingsfrågor m.m.)

Your browser does not support SVGs

Helena Lindholm

Ordförande

Helena Lindholm är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på konflikter i Mellanöstern—framförallt Palestinafrågan—, identiteters roll i konflikter, vattenbrist och konflikt, flyktingströmmar och återuppbyggnad av samhällen efter krig. Hon är också ledamot i styrelsen för STINT och from 1/7 rådgivande till Göteborgs universitets rektor i frågor som rör nyanlända och inkludering samt föreståndare för Segerstedtinstitutet. Hon har mångårig erfarenhet av ledningsuppdrag i den akademiska världen.

Your browser does not support SVGs

Gun-Britt Andersson

Vice ordförande

Gun-Britt Andersson är tf ordförande för expertgruppen. Hon har en bakgrund som statssekreterare för Socialdepartementet och på Utrikesdepartementet med ansvar för migration och utvecklingssamarbete och har suttit som Sveriges permanenta representant till OECD och Unesco. Hon har innehaft olika befattningar på Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, SAREC (Styrelsen för u-landsforskning), Page och UNRWA. Efter pensionen, har Gun-Britts engagemang för utvecklingsfrågor fortsatt, till exempel som ordförande i JOHA stiftelsen och som styrelseledamot i East Europe Foundation (Moldavien), Africa Capacity Building Foundation (Zimbabwe), Gapminder och som senior rådgivare på Global Utmaning, en oberoende tankesmedja.

Your browser does not support SVGs

Arne Bigsten

Ledamot

Arne Bigsten är seniorprofessor vid nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för globalisering och utveckling vid GU. Han har varit gästforskare/gästprofessor vid Oxford University, Nairobi University, Keio University, University of New South Wales, och Université d’Auvergnes. Han har genomfört projekt för Världsbanken, Internationella valutafonden, FN, ILO, Sida, IFPRI, OECD, WIDER, African Development Bank, UNIDO, och Europakommissionen. Han har varit ordförande för African Economic Research Consortium, vice ordförande för European Union Development Network och finansdepartementets Ekonomiska råd. Han har handlett cirka 50 färdigställda avhandlingar, publicerat ett dussintal böcker och 65 referee-granskade artiklar. Bigsten har lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor, i huvudsak om afrikansk Ekonomisk utveckling. Projekten har handlat om fattigdom, inkomstfördelning, handel, industriutveckling, bistånd, och institutionella reformer. Han har varit involverad i studier om effekterna av internationella Ekonomiska relationer på ekonomisk utveckling, ända sedan den stora komparativa studien av effekterna av kaffe-boomen på 1970–talet i Kenya och Tanzania. Han var sedan engagerad Regional Program of Enterprise Development på 1990-talet, vilken samlade in data från tillverkningsindustriföretag i afrikanska länder och producerade banbrytande forskning om afrikansk tillverkningsindustri. Han koordinerade en stor undersökning av etiopiska hushåll och skapade en unik databas som täckte mer än ett decennium. Han arbetar för närvarande med ett projekt om effekterna av nya former av bistånd.

Your browser does not support SVGs

Kim Forss

Ledamot

Kim arbetar från sitt företag Andante – tools for thinking AB, som är specialiserat på utvärderingar – forskning och undervisning om utvärdering, metodutveckling och genomförande av utvärderingsuppdrag. Han har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en bred internationell erfarenhet av att utvärdera bistånd. Han är styrelseledamot i Europeiska utvärderingsföreningen och bland de första medlemmarna i Svenska utvärderingsföreningen där han har suttit i styrelsen under sex år, 2010 och 2011 som ordförande. Kim har erfarenhet av organisationsanalys såväl av den svenska förvaltningen som av flera FN-organ och har skrivit ett flertal böcker om utvärdering.

Your browser does not support SVGs

Torgny Holmgren

Ledamot

Torgny är verkställande direktör för SIWI. Han är ekonom från Handelshögskolan och har tidigare varit ambassadör och chef för enheten för utvecklingspolitik på UD. Han har arbetat vid bl.a. finansdepartementet, i Världsbankens forskningsavdelning och vid ambassaden i Kenya. Torgny har varit vice ordförande för OECD:s biståndskommitté, DAC samt lett expergruppen för utvecklingsstudier (EGDI). Han har arbetat i den parlamentariska kommissionen om ny svensk politik för global utveckling och har erfarenhet av arbete i Afrika, Asien, östra Europa och Nordamerika.

Your browser does not support SVGs

Eva Lithman

Ledamot

Eva är frilansande konsult. Hon har tidigare varit utvärderingschef på Sida och ordförande i EvalNet, utvärderingsnätverket inom OECD:s biståndskommitté DAC. Eva har stor internationell erfarenhet och har arbetat som genderexpert inom Interamerikanska utvecklingsbanken i Washington, varit chef för Rädda Barnens Sydamerikakontor samt har längre fälterfarenhet från Sydamerika och Centralasien. Hon har också varit revisionsdirektör vid dåvarande Riksrevisionsverket.

Your browser does not support SVGs

Johan Schaar

Ledamot

Johan Schaar är f n ordförande för ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action) samt Associate Senior Fellow vid SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Han var nyligen chef för det svenska biståndet till Palestina vid generalkonsulatet i Jerusalem. Han har arbetat för World Resources Institute i Washington DC och var chef för sekretariatet till Kommissionen för klimat och utveckling, lanserad av regeringen. Under sina år vid Sida ledde han respektive avdelningarna för miljö och klimat, tematiskt stöd och den humanitära enheten. Han har också varit verksam inom den internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen och Svenska Afghanistankommittén, med fälttjänstgöring i Asien. Han disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Your browser does not support SVGs

Julia Schalk

Ledamot

Julia är biträdande enhetschef på RFSU:s internationella enhet och sitter även med i styrelsen för det europeiska nätverket EuroNGO. Hon har tidigare varit vice ordförande för Concord Sverige och arbetat på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete och Global Utveckling på UD. Julia står bakom tre granskande rapporter av Sveriges bistånd med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon är också medredaktör till publikationerna Breaking Through. A Guide to Sexual and Reproductive Health and Rights samt Fokus Kairo - tio år av kamp för sexuella och reproduktiva rättigheter. Julia har stor erfarenhet av biståndsfrågor och arbete med policy och påverkan med fokus på utvecklingssamarbetet både inom EU och FN.

Your browser does not support SVGs

Fredrik Uggla

Ledamot

Fredrik Uggla är docent i statskunskap och professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat på Sida som utvärderare och som utsänd programhandläggare. 2010-2012 var han stationerad i Kairo som ansvarig för det regionala programmet för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika, Ugglas forskning har framförallt rört demokratisering, institutionella reformer och olika former för politiskt deltagande. Hans resultat har publicerats i flera av de ledande internationella tidskrifterna inom dessa områden, och han har varit gästforskare vid universitet och forskningsinstitut i Sydamerika och Europa. Uggla har även lett flera oberoende utvärderingar av olika former av stöd för demokrati och mänskliga rättigheter, samt deltagit i ett antal valobservationsmissioner, framförallt i Östeuropa och Kaukasus.