2015 Klimat och miljö Översikt

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation and Household Energy Transitions

Gunnar Köhlin, Subhrendu Pattanayak, Erin Sills, Eskil Mattsson, Madelene Ostwald, Ariana Salas, Daniel Ternald

Klimatrelaterade biståndsinterventioner ökar. 2013 uppgick de till 15 procent av det globala bilaterala biståndet och i enlighet med det hållbara utvecklingsmålet ska det samlade klimatbiståndet uppgå till 100 miljarder USD årligen från och med 2020.

Den dubbla målsättningen att motverka klimateffekterna och minska fattigdomen ökar kraven på noggrann planering och genomförande av biståndsprojekt. Dessa dubbla mål ställer också högre krav på utvärderingar av sådana projekt. Men vad vet vi om dess effekter?

Rapportens huvudsakliga syfte är att dokumentera vad vi känner till om de mångfacetterade effekterna av dessa klimatinterventioner samt fråga hur sådana projekt bör utvärderas för att kunna bedöma deras biståndseffekt och klimatpåverkan. Detta görs genom en systematisk översikt av de utvärderingar som gjorts av klimatinterventioner inom de två sektorerna skog och energi.

Rapportens resultat presenterades under seminariet Double dividends of climate aid – an effective way forward? 

Resultat

  • Endast 22 publicerade utvärderingar av skogsskötselprojekt avsedda att hantera klimateffekter innehöll evidens rörande de lokala effekterna av projektet.
  • Lokalt deltagande i framtagandet av regler och institutioner som är avsedda att skydda skogen leder fota till bättre resultat för både kvaliteten på skogen och hushållens välfärd.
  • Drygt 100 utvärderingar ämnade att förändra hushålls energianvändning fokuserar främst på spisar, elektrifiering av landsbygden och ökad användning av förnyelsebara källor.
  • Vad gäller förbättrade spisar till hushåll är resultaten blandade medan det finns konkreta bevis på att elektrifiering av landsbygden och avancerade teknologier för matlagning levererar hälso- och välfärdsvinster.
  • Litteraturöversikterna påvisar brist på överlappning mellan vad som utvärderas av forskare och de projekt som genomförs i de berörda länderna.
  • Översikterna visar även stora skillnader mellan forskare och tjänstemän rörande vilken tillförlitlighet som man kräver av analysen. Dessutom saknas det ofta lokal kapacitet att genomföra utvärderingarna.

Rekommendationer

  • Givare bör koordinera sina insatser för att säkerställa att det begränsade biståndet faktiskt uppnår bästa möjliga effekt.
  • Givare bör använda sig av data och analys rörande effektivitet och faktisk effekt när de väljer vilka insatser som ska prioriteras.

Rapportförfattare
Gunnar Köhlin, professor, Göteborgs universitet

Subhrendu K Pattanayak, professor, Duke University

Erin Sills, professor, North Carolina State University

Eskil Mattsson, forskare vid Göteborgs universitet, Centrum för hållbar utveckling

Madelene 0stwald, professor, Göteborgs universitet

Ariana Salas, forskningsassistent, CATIE

Daniel Ternald, forskningsansvarig, Göteborgs universitet