2022 Biståndets organisation och styrning, Utbildning och forskning Metodstudie

Engaging with Institutions: Clarifying Goals and Developing Theories of Change

Adam Pain

I denna underlagsrapport beskrivs lärdomar från svenskt bistånd till Afghanistan och Sidas bilaterala forskningsbistånd. Den gemensamma nämnaren är ambitionen att bygga eller stödja institutioner, vilket är ett vanligt tema inom det internationella biståndet. Adam Pain diskuterar de mer eller mindre implicita förändringsteorier som fanns i de två fallen, och lyfter i en kritisk analys ett antal brister. Mot den bakgrunden lyfter han sedan ett alternativt sätt att se på hur institutioner kan stödjas, och hur man skulle kunna utveckla förändringsteorier för det.