2020 Utbildning och forskning Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds vägledning kring hur fallgroparna kan undvikas och rättvist deltagande kan åstadkommas.

Rapporten presenterades under seminariet Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika, som går att se i efterhand här:

Rekommendationer
Forskare kan arbeta för rättvist deltagande och förhoppningen är att dessa föreslag även är relevanta för andra aktörer inom utvecklingssamarbetet.

  • Säkerställ att deltagarna kan fatta medvetna beslut och ges möjlighet att uttrycka oro över projektet under trygga omständigheter.
  • Artikulera deltagandets mångfald när projektet presenteras men undvik överdrifter och se till att deltagarna representeras på ett rättvist och nyanserat sätt.
  • Reflektera över och exponera nykoloniala och eurocentriska tendenser inom såväl projekt som i större debatter.

Helena Kraff disputerade i maj 2018 med avhandlingen Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu Kenya vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Avhandlingen finansierades delvis av Mistra urban futures, numera Centre for sustainable urban futures vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det primära forskningsintresset är invånares deltagande i olika former av utvecklingsprocesser.