2016 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013

Ulrika Ahrsjö

Denna studie undersöker om omformulerade politiska mål för utvecklingsbistånd leder till omklassificering av enskilda biståndsprojekt, snarare än faktiska omfördelningar av medel. Studien jämför variationer inom svenska bilaterala initiativ, på projektnivå,  under perioden 1973-2013. Statistik inhämtas från två olika källor: officiella uppgifter från OECD/DAC Creditor Reporting System (CSR) samt data från AidData. Då projekten kategoriseras enligt den sektor som ska främjas är det möjligt att göra en övergripande jämförelse.

Huvudsakliga resultat

  • Lite bevis hittades för hypotesen att sektorallokering av svenskt bilateralt bistånd är inkonsekvent över tid jämfört med, den antagna, mer konsekventa sektorallokeringen som tillhandahållas av AidData.
  • Omformulering av politiska mål ger mer medel och projekt riktade mot den aktuella sektorn, vilket är ett förväntat resultat vid omprioritering av medel.
  • Framtida forskning uppmuntras att använda mer lämpad metod för att undersöka omklassificering eller omprioritering.

Rapportförfattare
Ulrika Ahrsjö, Masterstudent, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet