2021 Biståndets utvärdering

Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas tjänstemän och allmänheten ska veta vad verksamheten uppnår.

I denna studie (also available in English as: Objectives and Mechanisms: What do Evaluations Say About the Effectiveness of Swedish Development Interventions?), undersöker författaren vad utvärderingar säger om måluppfyllelsen i Sidas biståndsinsatser. Författaren undersöker också i vilken grad dessa måluppfyllelseutvärderingar kan anses tillförlitliga. Studien baseras på en systematisk genomgång av den del som avser måluppfyllelse i 80 decentraliserade utvärderingar från åren 2017 till 2019 beställda av Sida, samt sex centralt genomförda (”strategiska”) Sida-utvärderingar från perioden 2015–2019.

Se seminariet i efterhand här:

Huvudsakliga slutsatser

  1. Sidas utvärderingar av svenska biståndsinsatser drar oftast slutsatsen att insatserna i huvudsak når sina mål.
  2. Slutsatserna om måluppfyllelse i Sidas decentraliserade utvärderingar är troligtvis inte tillförlitliga.
  3. För framtiden bör Sida bland annat:
    • Stärka utvärderingarnas kvalitet avseende utvärderingsdesign och metodologi för analys av måluppfyllelse och förväntade resultat.
    • Utvärdera fler svenska biståndsinsatser mot övergripande och långsiktiga mål.
    • Lägga större fokus på oväntade resultat och tänkbara bieffekter av insatser.
  4. Om utvärderingarna ska bidra till lärande bör de i framtiden fokusera mer på måluppfyllelse och förväntade resultat samt försöka förklara och förstå hur eller varför insatser når eller inte når sina mål i olika sammanhang och kontexter.