2021 Fred, säkerhet och konflikt Utvärdering

In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy 2008–2019

Nicklas Svensson, Julian Brett, Adam Moe Fejerskov, Charlotte Bonnet

Folke Bernadotteakademin (FBA) har blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt och genom uppdrag i många strategier. EBA-rapporten In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy 2008–2019, undersöker om verksamheten bidragit till myndighetens långsiktiga mål och är effektivt samordnad med relevanta aktörer i Sverige och internationellt, samt i konflikt- och postkonfliktländer.

Rapportens huvudsakliga slutsatser

  • Utvärderarna efterlyser ett långsiktigt och riktat stöd till institutioner för att åstadkomma förändring som på ett mer hållbart sätt främjar fred, säkerhet och utveckling i de länder som Sverige samarbetar med.
  • FBA behöver förtydliga hur förmedlad kunskapen ska resultera i förändrade arbetssätt och rutiner som bibehålls över tid. Många av insatserna bidrar till lokal eller individuell förändring men det saknas ofta en struktur för att förankra och implementera nya kunskaper och arbetssätt i organisationer och institutioner mer brett. Resultat stannar på individnivå och långsiktiga resultat uteblir.

UD och FBA bör

  1. tydliggöra FBA:s roll i politiska fredsbyggande processer
  2. säkerställa att mål och ambitionsnivå är rimliga i förhållande till myndighetens tillgängliga resurser och lokal kontext
  3. knyta kapacitetsstärkande insatser närmare politiska fredsprocesser.
  4. identifiera synergier med Sida och andra svenska och internationella fredsbyggande aktörer genom en tydligare användning av förändringsteorier.

Se seminariet i efterhand här:

Rapportförfattare
Nicklas Svensson, senior rådgivare, Stockholm Policy Group

Julian Brett, senior konsult, Tana Copenhagen

Adam Moe Fejerskov, senior forskare, Danish institute for international studies

Charlotte Bonnet, konsult, Tana Copenhagen