2021 Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet Analys

Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation

Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, Olalekan Uthman, Anna Mia Ekström

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet är nära sammanknutet med samhälleliga och kulturella normer och värderingar. EBA-rapporten “Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation” syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som främjar respektive motverkar SRHR. Syftet är också att identifiera möjligheter för svenskt utvecklingssamarbete att förhålla sig till dessa normer och värderingar.

Författarna har analyserat primärdata om sociala normer och värderingar som samlats in genom stora nationella enkätundersökningar i samarbete med World Values Survey i tre afrikanska länder: Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. De har även kartlagt svenskt SRHR-bistånd till Afrika mellan 2010 och 2018 samt analyserat hur Sidas arbete förhåller sig till normer och värderingar.

Se seminariet i efterhand

Huvudsakliga slutsatser

    • I Etiopien, Nigeria och Zimbabwe är diskriminerande normer vanligare i relation till sexuella och reproduktiva rättigheter, än i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.
    • Diskriminerande normer och värderingar är särskilt vanligt förekommande i relation till HBTQI-personers rättigheter, men även i relation till exempelvis abort, kvinnors beslutsfattande, skilsmässa, och ungdomars sexualitet och rätt att välja partner.
    • Andelen svenskt SRHR-bistånd till Afrika som är inriktat på rättigheter har ökat över tid, medan den andel som är inriktad på hälsa har minskat.
    • För att främja SRHR är det avgörande att mäta och arbeta med normer och värderingar, samt att kontextualisera och grunda diskussioner och insatser i relevanta ramverk för mänskliga rättigheter.

Rapportförfattare
Anna Kågesten, Karolinska institutet

Karin Båge, doktorand i internationell hälsa, Karolinska institutet

Jesper Sundewall, forskare i global hälsa, Lunds universitet, University of KwaZulu-Natal

Helena Litorp, fil dr, reproduktiv hälsa, Karolinska institutet

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, World Values Survey

Olalekan Uthman, professor vid Warwick Medical School, University of Warwick

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska institutet