2021 Klimat och miljö

Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development Cooperation

Ida Andersson, Daniel Slunge, Thomas Sterner, Petter Wikström

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för våra partnerländer i biståndet. Rapporten analyserar också Sidas nuvarande portfölj utifrån ett cirkulärt perspektiv.

Rapporten diskuteras i EBA-podden, avsnitt 39: Cirkulär ekonomi – mellan kaffe och kopparkablar

Resultat i huvudsak

  1. Cirkulär ekonomi spelar en allt större roll inom det internationella utvecklingssamarbetet och är ett prioriterat tema i EU:s nya biståndsstrategi för perioden 2021–2027.
  2. Det finns ingen specifik strategi eller liknande för cirkulär ekonomi i det svenska biståndet. Sverige stödjer många insatser med hög relevans för en mer cirkulär ekonomi och en grön omställning i bred bemärkelse. Sverige är bland annat en viktig finansiär av flera internationella organisationer och nätverk som påverkar den globala diskussionen om cirkulär och grön ekonomi.
  3. Om försiktighetsåtgärder inte vidtas, riskerar en omställning till cirkulär ekonomi i Europa att leda till export av sekundära material och produkter som endast kan återvinnas till höga miljömässiga och sociala kostnader till länder med bristfällig miljölagstiftning och teknisk kapacitet.

Rapportförfattare
Daniel Slunge, PhD, är forskare och ansvarig för policyinteraktionen inom det internationella miljöekonomiska nätverket Environment for Development Initiative, Göteborgs Universitet.

Ida Andersson, MSc, är forskningsassistent vid FRAM-centret för framtidens kemikalieanalys, Göteborgs universitet.

Petter Wikström, MSc, forskningsassistent i miljöekononmi vid Göteborgs universitet.

Thomas Sterner Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.