2018 Jämställdhet Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Hanna Barvaeus, Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida går fram till 2018 får stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är den andra delrapporten inom ramen för uppdraget. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas fram och i samband med dessa genomförs olika aktiviteter får att sprida slutsatserna. Slutrapporten ska vara klar under 2018. Författare till rapporten är Elin Bjarnegård och Fredrik Uggla.