2018 Jämställdhet Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Hanna Barvaeus, Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är andra delrapporten inom ramen för det uppdraget. Denna delrapport uppdaterar och utökar fynd och argument från den första delrapporten.

Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas fram och i samband med dessa genomförs olika aktiviteter får att sprida slutsatserna. Slutrapporten ska vara klar under 2018.

Resultat i huvudsak
Resultaten liknar de som presenterades i föregående rapport och stärker därför flera punkter:

  • Planen är okänd bland partners och personal, även om de senare ofta är medvetna om något innehåll i planen.
  • Det finns lite som tyder på någon betydande förändring av praxis och beteende under perioden.

Författare
Elin Bjarnegård, Uppsala universitet
Fredrik Uggla, Stockholms universitet