2016 Offentlig förvaltning Analys

Support to Regional Cooperation and Integration in Africa – What Works and Why?

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupats och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Då kunskapsläget om underliggande antaganden och effekter av externt stöd för regional utveckling i Afrika är begränsat är syftet med denna studie att belysa vad som tycks fungera och varför, samt vilka implikationer det kan ha för en givare som Sverige.

Studien omfattar en kunskapsgenomgång och analys av tillgänglig forskning, relevanta styrdokument, studier och utvärderingar där rapportförfattarna undersöker den underliggande logiken bakom givares strategier och antaganden vad gäller regionalt samarbete samt effekterna av olika typer av stöd.

Rapportens resultat presenterades under seminariet Sweden’s support for development in Africa. 

Resultat

  • Begreppsförvirring, avsaknad av verktyg och tillräcklig kunskap ger olika uppfattningar om vad som utgör ett bra resultat, hur stödet ska utvärderas och vems resultat som ska räknas och varför.
  • Liksom andra givare tenderar Sverige att begå misstaget att blanda samman mål och medel samt lägga tonvikt vid aktiviteter och kortsiktiga resultat snarare än på långsiktig utveckling och fattigdomsminskning.
  • Givarkollektivets starka fokus på mellanstatliga regionala organisationer missar att dessa ofta dras med implementeringsproblem och marginaliserar den privata sektorn och civilsamhällesaktörer.

Rekommendationer

  • Förtydliga och revidera mål och medel.
  • Gå bortom mellanstatliga regionala organisationer och inrikta stödet både på statligt och icke-statligt regionalt samarbete och integration samt hur dessa processer kan förstärka varandra.
  • Överväg för- och nackdelar med olika stödformer och finansieringsstrategier och var mer realistisk och strategisk angående målsättningarna.
  • Ta större hänsyn till den politiska och ekonomiska kontexten i utformningen och genomförandet. Säkerställ afrikanskt ägarskap.
  • Förbättra samordningen av nationellt och regionalt bistånd samt uppföljning och utvärdering.
  • Öka kunskapen och förståelsen inom berörda departement och myndigheter om betydelsen av både regionalt utvecklingssamarbete och av regionalt samarbete och integration i Afrika.

Rapportförfattare
Fredrik Söderbaum, professor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Therese Brolin, doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet