2017 Jämställdhet Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Denna först delrapport presenterar följeforskningens ”baseline” med fokus på genusintegrering i insatser, strategier och rapportering. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas fram och i samband med dessa diskuteras slutsatserna med berörda parter. Slutrapporten ska vara klar i början av 2018. Författare till rapporten är Elin Bjarnegård och Fredrik Uggla.