2017 Jämställdhet Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas fram och i samband med dessa diskuteras slutsatserna med berörda parter. Först ut är denna delrapport som presenterar följeforskningens ”baseline” med fokus på genusintegrering i insatser, strategier och rapportering. Slutrapporten ska vara klar i början av 2018.

Slutsatser

  • Intervjuer med personalen visar att det råder en hög acceptans av jämställdhet som princip och en generell bild av att jämställdhet som tema är starkt närvarande i Sidas arbete.
  • Sida måste konfrontera en eventuell inre självbelåtenhet för att leva upp till sitt rykte som en aktör som tar jämställdhetsintegrering på allvar.
  • Trots ambitionsnivån tyder resultatet på att nuvarande åtgärder inte helt svarar på de utmaningar och möjligheter temat medför.
  • Fortsättningsvis kommer en nyckelfråga för utvärderingen vara om andra system (nätverk, verktyg och strategiutveckling) kan förbättra detta.

Rapportförfattare
Elin Bjarnegård, Uppsala Universitet
Fredrik Uggla, Stockholms Universitet