Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

2021:Augusti

Biståndets utvärdering

Analys

Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development...

Adam Pain

Denna underlagsrapport går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020 och analyserar konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Författaren baserar sin...

2021:Juli

Biståndets organisation och styrning

Översikt

Korruption i biståndet: En litteraturöversikt

Helena Hede Skagerlind

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet....

2021:Juni

Biståndets organisation och styrning, Humanitärt bistånd, Migration

Övrigt

Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology

Alexander Burlin, Jason Gagnon, Karen Jacobsen, Kim Wilson, Mona Ahmed, Sarah Miller

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat "påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete" (s k nexusarbete). De tre rundaborden...

2021:Maj

Biståndets utvärdering

Relevant? Almost Always: Relevance in Development Cooperation

Joel Samoff

Utvärderingar av insatser inom utvecklingssamarbetet använder sig i princip alltid av de utvärderingskriterier som är utformade av OECD/DAC. Där ingår en bedömning av insatsers relevans. En observation i relation till...

2021:Maj

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Kartläggning

Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation

Elin Bergenlöv

Sverige lägger idag ca 60 % av det totala hälsobiståndet på sektorn för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Under de senaste tio åren har frågan om menstruation kommit att bli allt mer uppmärksammad i det svenska...

2021:Maj

Biståndets organisation och styrning

Like-Minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign...

Jonas Tallberg, Olof Karlsson

Sammantaget är EU och dess 27 medlemsländer den absolut största biståndsgivaren. Ett flertal medlemsländer har varit betydande givare under lång tid, medan det för andra är en ny roll. Att förstå  medlemsländernas...

2021:Maj

Klimat och miljö

Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development...

Daniel Slunge, Ida Andersson, Petter Wikström, Thomas Sterner

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för...

2020:November

Klimat och miljö

Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:Juli

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i agendan...

2020:April

Utbildning och forskning

Kartläggning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2019:Maj

Humanitärt bistånd

Översikt

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

De existerande initiativ inom biståndet som använder blockchain är få och i ett tidigt stadie. Blockchains potential bör dock övervägas på allvar. Det kan till exempel användas för att hantera ekonomiska medel, reducera...

2018:December

Biståndets organisation och styrning

Översikt

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser. Frågan om missbruk av traktamenten och...

2018:Oktober

Biståndets organisation och styrning

Översikt

ICT i det svenska biståndet

Expertgruppen för biståndsanalys

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och, i den mån det...

2018:Oktober

Offentlig förvaltning

Analys

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budget support is the aid modality that best complies with the principles for aid effectiveness and it has been stated in several Swedish government documents since 2000 that its share of total Swedish aid should increase. It increased up...

2018:Juni

Klimat och miljö

Övrigt

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

This Working Paper combine high-resolution data on temperature and precipitation with georeferenced data on conflict events to explore the link between local weather variations and conflict incidence for all districts of Afghanistan...

2018:April

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Looking specifically at the case of Sweden, this working paper aims to provide insight to research and policies concerning aid volatility and generate comparable estimates of volatility in foreign...

2018:April

Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt,...

2018:April

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska...

2018:April

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida går fram till 2018 får stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är den andra delrapporten inom ramen för...

2017:December

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Denna rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Två portföljanalyser presenteras också på svenskt bistånd...

2017:September

Klimat och miljö

Övrigt

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

2017:September

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

2017:April

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas...

Background pattern

2016:December

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Denna studie undersöker om omformulerade politiska mål för utvecklingsbistånd leder till omklassificering av enskilda biståndsprojekt, snarare än faktiska omfördelningar av medel. Studien jämför variationer inom svenska...

2016:Oktober

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Sveriges bilaterala bistånd till Uganda uppgick till 335 miljoner svenska kronor per år, under perioden 2000-2015 (Openaid 2016). Denna studie kartlägger kommersiella och andra ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Uganda under...

2016:Juni

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Övrigt

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Kan bistånd locka privata investeringar? Denna studie applicerar en instrumentell variabelstrategi utvecklad av Galiani et al. (2014) för att undersöka data från 35 stycken länder som blev medelinkomstland mellan 1987-2003, i ett...

2015

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Expertgruppen för biståndsanalys

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens dataunderlag....

2014:Augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

Poverty Focus in Selected Swedish Aid portfolios

Mats Hårsmar

Ett huvudmål för det svenska biståndet är fattigdomsminskning. Denna underlagsrapport undersöker hur bilaterala projekt och program i 12 stycken svenska samarbetsländer utformats för att motverka just fattigdom. För att fastslå om...

2014:Augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

The Poverty Focus of Swedish Bilateral Aid: A Comparative Analysis

Bob Baulch

I sin granskning 2013 påpekade Development Assistance Committee (DAC) att Sveriges bistånd är tunt fördelad över ett brett spektrum av länder och sektorer. Granskningen menar att Sveriges åtagande att fokusera biståndet mot...

2013:December

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...