Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

Gul sol över hamnområde med containrar

2024:april

Näringsliv

Översikt

Aid for Trade: En forskningsöversikt med rekommendationer för svenskt bistånd

Ari Kokko, Patrik Tingvall

Sedan det svenska statliga utvecklingsbiståndets begynnelse har, med växlande intensitet, såväl handelns roll för utveckling som den svenska handelns roll i biståndet diskuterats. Redan i det dokument som räknas som det svenska...

Background pattern

2023:oktober

Klimat och miljö

Analys

Klimatbistånd som finansieringskälla för utsläppshandel: Förutsättningar och fallgropar

Mathias Fridahl

Sveriges regering har aviserat en reformagenda för svenskt bistånd. En del i denna är att klimatbiståndet ska utökas och effektiviseras, bland annat genom utvecklat samarbete med länder som har stora utsläpp. Artikel 6 i...

2023:september

Biståndets organisation och styrning

Översikt

The Evolution of Aid Conditionality: A Review of the Literature of the Last Twenty Years

Patrick Guillaumont, Matthieu Boussichas, Andrea Dsouza

Allt bistånd ges under någon form av villkor och beslutsmakten ligger i slutänden hos givaren. Inom biståndet används ofta mer omfattande krav på mottagande organisationer, och inte minst på mottagarländers stater. På senare...

2023:juli

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Influence in Multilateral Aid Organizations: A Literature Review

Isabella Strindevall, Magnus Lundgren

Sverige är en viktig givare till det multilaterala systemet och arbetar för att uppnå bistånds- och utvecklingspolitiska mål genom betydande finansiellt stöd till multilaterala organisationer som Europeiska unionen, Förenta...

Background pattern

2023:juni

Klimat och miljö

Kartläggning

Swedish Climate Aid: What Does the Data Tell Us?

Otto Williams

Klimatförändringarna är en av vår tids avgörande utmaningar, och världens länder har genom Parisavtalet åtagit sig att hantera dem genom utsläppsminskning och klimatanpassning. Sverige har betonat utvecklingssamarbete som ett...

Background pattern

2023:maj

Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Analys

Payment by Results in Aid: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Rapporten drar slutsatsen att resultatbaserad finansiering varit effektivt i vissa fall och under vissa omständigheter, men att effektivitet och kostnadseffektivitet inte har säkerställts på generell nivå. Detta beror på typ av...

2023:mars

Biståndets organisation och styrning, Fred, säkerhet och konflikt

Analys

Åter ur askan: det svenska och globala bidraget till Ukrainas återuppbyggnad

Anders Olofsgård, Maria Perrotta Berlin

Det ryska anfallskriget mot Ukraina är exempel på en situation där biståndet, vid sidan av det militära stöd som inte definieras som bistånd, får många roller. Utöver det humanitära biståndet har, under pågående krigföring,...

2022:september

Biståndets utvärdering, Jämställdhet

Utvärdering

Implementing Policy Against Sextortion in Tanzania: A Follow-Up Study

Åsa Eldén, Elin Bjarnegård

Missbruk av makt och position i utbyte mot sex kallas sextortion. Det är både en form av korruption och samtidigt könsbaserat våld, vilket gör det svårt att hantera. På senare år har kunskapen om detta fenomen växt och så även...

Background pattern

2022:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Avräkningar från biståndet för migrationskostnader i Sverige: vad vet vi?

Jan Pettersson, Henrik Malm Lindberg, Mats Hårsmar

Sverige har, åtminstone sedan 1990-talet, redovisat kostnader för asylmottagande i hemlandet som bistånd. Då Sverige budgeterar för att det totala biståndet ska uppgå till en bestämd volym (tidigare i form av mål om en procent av...

Background pattern

2022:juni

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Thematic Theories of Change Contributing to the Agenda 2030

Suvi Virkkunen, Alva Bruun

Denna underlagsrapport är ett av kapitlen i EBAs antologi om förändringsteorier. Författarna Suvi Virkkunen och Alva Bruun har båda varit verksamma vid det finska Utrikesdepartementet och beskriver hur tematiska förändringsteorier...

Background pattern

2022:oktober

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Endringsteori som styringsverktøy: En historisk utforskning av innebygde spenninger

Hilde Reinersten

I denna underlagsrapport beskriver samtidshistorikern Hilde Reinertsen förändringsteoriers historia och släktträd. Genom att beskriva hur förändringsteorier som arbetssätt växt fram ger hon oss en förståelse för hur modellen...

Background pattern

2022:juni

Biståndets organisation och styrning, Utbildning och forskning

Metodstudie

Engaging with Institutions: Clarifying Goals and Developing Theories of Change

Adam Pain

I denna underlagsrapport beskrivs lärdomar från svenskt bistånd till Afghanistan och Sidas bilaterala forskningsbistånd. Den gemensamma nämnaren är ambitionen att bygga eller stödja institutioner, vilket är ett vanligt tema inom...

2022:februari

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter

Metodstudie

En tänkbar modell för förändringsteorier i svenskt utvecklingssamarbete?

Joakim Molander, Wolfgang Biersack

I den här texten beskriver författarna, Joakim Molander och Wolfgang Biersack, den förändringsteori som Internationella IDEA har etablerat för organisationens arbete för att främja en hållbar demokratisk utveckling. IDEAs...

2022:juni

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Övrigt

Riksdagspartierna och biståndet: konflikt eller konsensus?

Thomas Larue

I Sverige har minoritetsregeringar sedan länge varit regel snarare än undantag. Det har i forskningen hävdats att detta ökar behovet av kompromisser i riksdagen, och att riksdagens makt under senare år har stärkts, en så kallad...

2022:april

Klimat och miljö

Övrigt

Between Radical and Realistic: Biodiversity, Transformation and Development Cooperation

Tilman Hertz

Tilman Hertz ger först en bakgrund till en av dagens viktigaste globala utmaningar – den snabba förlusten av biologisk mångfald. Han fortsätter med att diskutera utvecklingsaktörernas roll i allmänhet och givare, som Sida, i...

2022:april

Humanitärt bistånd

Övrigt

Recurring Disasters: Swedish Humanitarian Assistance to Ethiopia

Emma Öståker

Studien visar att Etiopien under lång tid med jämna mellanrum har drabbats av katastrofer och nödsituationer där Sverige bidragit med förhållandevis stora summor humanitärt bistånd. Studien väcker viktiga frågor om hur Sverige,...

2022:april

Ekonomisk utveckling

Analys

Agriculture, Economic Growth and Poverty Reduction

Mats Hårsmar

Vilka är de mest effektiva vägarna för att minska fattigdom i låginkomstländer? Under lång tid har det förts en diskussion kring jordbruk och jordbrukssektorns roll för fattigdomsbekämpning. Dagens rika länder har i stort sett...

2022:januari

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Assessment of the EBA’s Country Evaluations: Quality, Use & Learning

Elliot Stern, Ole Winckler Andersen

I den här rapporten analyseras fem landutvärderingar gjorda på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys i Tanzania, Uganda, Kambodja och Bosnien-Herzegovina. Dessa rapporter publicerades under åren 2016–2018. Studien syftar...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Multi-Stakeholder Ownership and Sustainability in the Context of Development Projects

Pranvera Muçaj

Ägarskapfrågan har i årtionden stått i centrum för den internationella debatten om utveckling. Även om Parisdeklarationen från 2005 bidrog (som det sägs) till konsensus om vikten av ägarskap, eller partnerländers faktiska...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Förändringsteori som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA

Jens Andersson

I den här underlagsrapporten belyser författaren hur förändringsteorier i allt större omfattning används som strategiskt verktyg för hållbarhet inom IKEA. Här beskrivs hur metoden tillgodoser ett strategiskt behov som framförallt...

2021:november

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Applying Adaptive Theory of Change in Fragile and Conflict Affected Settings

Erik Bryld, Julian Brett, Léonie Borel

Under covid 19-pandemin har behovet av anpassningsbarhet i svenskt bistånd och utvecklingssamarbete blivit än tydligare. Det gäller inte bara enskilda projekt eller program, utan hela biståndsområden och strategier. I den här...

2021:augusti

Biståndets utvärdering

Analys

Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development...

Adam Pain

Denna underlagsrapport går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020 och analyserar konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Författaren baserar sin...

2021:juli

Biståndets organisation och styrning

Översikt

Korruption i biståndet: En litteraturöversikt

Helena Hede Skagerlind

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet....

2021:juni

Biståndets organisation och styrning, Humanitärt bistånd, Migration

Övrigt

Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology

Alexander Burlin, Jason Gagnon, Karen Jacobsen, Kim Wilson, Mona Ahmed, Sarah Miller

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat "påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete" (s k nexusarbete). De tre rundaborden...

2021:maj

Biståndets utvärdering

Relevant? Almost Always: Relevance in Development Cooperation

Joel Samoff

Utvärderingar av insatser inom utvecklingssamarbetet använder sig i princip alltid av de utvärderingskriterier som är utformade av OECD/DAC. Där ingår en bedömning av insatsers relevans. En observation i relation till...

2021:maj

Biståndets organisation och styrning

Like-minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign...

Jonas Tallberg, Olof Karlsson

Sammantaget är EU och dess 27 medlemsländer världens absolut största biståndsgivare. Ett flertal medlemsländer har varit betydande givare under lång tid, medan det för andra är en ny roll. Att förstå medlemsländernas...

2021:maj

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Kartläggning

Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation

Elin Bergenlöv

Sverige lägger idag ca 60 procent av det totala hälsobiståndet på sektorn för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Under de senaste tio åren har frågan om menstruation kommit att bli allt mer uppmärksammad i det svenska...

2021:maj

Klimat och miljö

Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development...

Daniel Slunge, Ida Andersson, Petter Wikström, Thomas Sterner

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för...

2020:november

Klimat och miljö

Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:juli

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i Globala...

2020:april

Utbildning och forskning

Kartläggning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2019:maj

Humanitärt bistånd

Översikt

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

De existerande initiativ inom biståndet som använder blockchain är få och i ett tidigt stadie. Blockchains potential bör dock övervägas på allvar. Det kan till exempel användas för att hantera ekonomiska medel, reducera...

2018:december

Biståndets organisation och styrning

Översikt

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Frågan om missbruk av traktamenten och reseersättningar i samband med seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser har fått begränsad uppmärksamhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt har just svenskt...

2018:oktober

Biståndets organisation och styrning

Översikt

ICT i det svenska biståndet

Eva Mineur, Richard Sannerholm

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och kartlägga det...

2018:oktober

Offentlig förvaltning

Analys

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budgetstöd är den biståndsform som bäst överensstämmer med principerna för effektivt bistånd och sedan 2000 har flera regeringsdokument konstaterat att dess andel i det totala svenska biståndet bör öka. Det ökade fram till...

Background pattern

2018:juni

Klimat och miljö

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

Denna underlagsrapport kombinerar högupplöst data om temperatur och nederbörd med georefererad data om konflikter för att utforska kopplingen mellan lokala vädervariationer och konflikt i alla distrikt i Afghanistan mellan juli 2005...

2018:april

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Denna rapport syftar till att ge insikt samt generera jämförbara uppskattningar av volatilitet inom biståndet. Variationskoefficienten (CV) används för att uppskatta volatiliteten i det svenska utvecklingsbiståndet (ODA) samt...

2018:april

Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Mer finansiering, inklusive skatter, behövs för att nå målen för hållbar utveckling. Vid konferensen i Addis Abeba 2015 lanserades Addis Tax Initiative, där givare ombads dubbla sitt tekniska bistånd till skatteområdet. Detta...

2018:april

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet....

2018:april

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

EBA beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på Sidas insatser för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är andra delrapporten inom ramen för det uppdraget. Denna delrapport uppdaterar och utökar fynd och...

2017:december

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Rapporten utgår från ett uttryckt behov hos EBA att komplettera sina forskningsrapporter med portföljanalyser som beskriver vad svenskt utvecklingssamarbete gör i ett specifikt land eller en specifik sektor. Dessutom finns ett behov...

2017:september

Klimat och miljö

Övrigt

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

Avhandlingens syfte är att svara på frågan: har utländskt bistånd inverkan på lokal miljöförstöring, särskilt avskogning, i mottagarländer? Studien kopplar geokodade data om biståndsprojekt i Uganda till satellitdata med...

2017:september

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

För många hushåll i utvecklingsekonomier är klimatchock, ekonomisk instabilitet, sjukdom och konflikt en del av vardagen. Utan tillgång till formella försäkrings- och kreditmarknader innebär det en begränsad förmåga...

2017:april

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Totalt kommer två delrapporter och en slutrapport tas...

2016:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Denna studie undersöker om omformulerade politiska mål för utvecklingsbistånd leder till omklassificering av enskilda biståndsprojekt, snarare än faktiska omfördelningar av medel. Studien jämför variationer inom svenska...

2016:oktober

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Sveriges bilaterala bistånd till Uganda uppgick till 335 miljoner svenska kronor per år, under perioden 2000-2015 (Openaid 2016). Denna studie kartlägger kommersiella och andra ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Uganda under...

2016:juni

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Övrigt

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Kan bistånd locka privata investeringar? Denna studie applicerar en instrumentell variabelstrategi utvecklad av Galiani et al. (2014) för att undersöka data från 35 stycken länder som blev medelinkomstland mellan 1987-2003, i ett...

2014

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Expertgruppen för biståndsanalys

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens dataunderlag....

2014:augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

Poverty Focus in Selected Swedish Aid portfolios

Mats Hårsmar

Ett huvudmål för det svenska biståndet är fattigdomsminskning. Denna underlagsrapport undersöker hur bilaterala projekt och program i 12 stycken svenska samarbetsländer utformats för att motverka just fattigdom. För att fastslå om...

2014:augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

The Poverty Focus of Swedish Bilateral Aid: A Comparative Analysis

Bob Baulch

I sin granskning 2013 påpekade Development Assistance Committee (DAC) att Sveriges bistånd är tunt fördelad över ett brett spektrum av länder och sektorer. Granskningen menar att Sveriges åtagande att fokusera biståndet mot...

2013:december

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...