2016 Demokrati, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Regionalt bistånd, Utbildning

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Magdalena Bexell, Kristina Jönsson

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Vi utgår i denna rapport från att en tydlig ansvarsfördelning är en förutsättning för att de omfattande målen ska kunna nås. Utifrån en begreppslig diskussion av ansvar och ansvarsutkrävande identifierar rapporten på basis av intervjuer och policymaterial viktiga utmaningar som kan uppstå i det svenska arbetet med målen.