2018 Biståndets organisation och styrning Analys

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Niels Keijzer, Stephan Klingebiel, Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöks i denna EBA-rapport.

Rapporten innehåller bland annat två landfallstudier,  Liberia respektive Rwanda, intervjuer inom Sida och UD, samt studier av dokument om ägarskap i en svensk biståndskontext.

Rapporten presenterades under seminariet Vem äger utvecklingssamarbetet? som du kan se i efterhand här:

Resultat

  • Författarna konstaterar att ägerskap fortsat är relevant som vägledande princip i internationellt utvecklingssamarbete.
  • Trenden från samarbete land-till-land till olika former av stöd genom FN-organ och specialiserade globala fonder har skapat nya förutsättningar och konkurrerande intressen för ägarskap.
  • Förståelsen av ägarskap, liksom hur det kan främjas i dagens komplexa verklighet behöver prövas i grunden.

Rekommendationer

  • Starta en diskussion inom organisationen OECD-DAC om effektivt utvecklingssamarbete som har ett lokalt ägarskap intill sista led.
  • Etablera en internationell uppförandekod i enlighet med överenskomna ägarskapsprinciper när det gäller biståndsmedel till och genom FN-organ och globala fonder.
  • Sverige bör formulera en uttalad policy och förhållningssätt kring hur man främjar ägarskap i biståndssamarbeten som inkluderar många partners.

Rapportförfattare
Niels Keijzer, forskare vid the German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik i Bonn

Stephan Klingebiel, ordförande för DIE’s Programme on Trans- and International Cooperation

Charlotte Örnemark, konsult baserad i Washington D.C

Fabian Scholtes, Desk Officer, Evaluation and Quality Management vid Misereor, the German Catholic Bishops’ Organisation for Development Cooperation