2018 Offentlig förvaltning

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Niels Keijzer, Stephan Klingebiel, Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöker EBA-rapporten Seeking balanced ownership in changing development cooperation relationships.

Rapporten innehåller bland annat två landfallstudier, om Liberia respektive Rwanda, intervjuer inom Sida och UD, samt studier av dokument om ägarskap i en svensk biståndskontext.

Författarna konstaterar att ägarskap fortsatt är relevant som vägledande princip i internationellt utvecklingssamarbete. Trenden från samarbete land-till-land, till olika former av stöd genom FN-organ och specialiserade globala fonder, har skapat nya förutsättningar och konkurrerande intressen för ägarskap. Förståelsen av ägarskap, liksom hur det kan främjas i dagens komplexa verklighet behöver prövas i grunden.

Studien rekommenderar bland annat att:

1.

Starta en diskussion inom organisationen OECD-DAC om effektivt utvecklingssamarbete som har ett lokalt ägarskap intill sista led.

2.

Etablera en internationell uppförandekod i enlighet med överenskomna ägarskapsprinciper när det gäller biståndsmedel till och genom FN-organ och globala fonder.

3.

Sverige bör formulera en uttalad policy och förhållningssätt kring hur man främjar ägarskap i biståndssamarbeten som inkluderar många partners.

RAPPORTFÖRFATTARNA

Niels Keijzer är forskare vid the German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) i Bonn, Tyskland

Stephan Klingebiel är ordförande för DIE’s Programme on Trans- and International Cooperation.

Charlotte Örnemark är konsult baserad i Washington D.C.

Fabian Scholtes är Desk Officer, Evaluation and Quality Management vid Misereor, the German Catholic Bishops’ Organisation for Development Cooperation.