2015 Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding Principles?

Sandra Atler, Rasmus Kløcker Larsen

Studien har genomförts mot bakgrund av att mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i svensk biståndspolitik och det ökade intresset att engagera den privata sektorn i internationellt bistånd samt de risker som det kan medföra. Studien kopplar också till regeringens nystart av Politiken för Global Utveckling (PGU) där hållbart företagande har prioriterats.

Rapporten innehåller en analys av hur förberedda statliga aktörer är att hantera potentiella intressekonflikter mellan biståndspolitik, näringspolitik och privata sektorns målsättningar. Författarna har analyserat regeringens styrning (UD och Näringsdepartementet) samt riktlinjer och rutiner hos de fem aktörerna Sida, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Business Sweden, Swedfund och Svensk Exportkredit. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) har använts som normativ utgångspunkt för analysen.

Rapporten presenterades vid seminariet Business and Human Rights in Development Cooperation – is Sweden on the right track?

Resultat i huvudsak

  • Svenska staten, dess myndigheter och företag fortfarande mycket arbete kvar för att anpassa sina policyer, rutiner och metoder till UNGP.
  • Det finns exempel på god praxis hos flera statliga aktörer men dessa är resultat av engagemang från enskilda personer snarare än en sammanhållen ansats från regeringen.
  • Endast en av fem institutioner (Swedfund) kunde på begäran lämna ut information om utvalda operativa riktlinjer och hur de genomfördes.
  • Ingen myndighet eller företag kunde lämna en fullständig och relevant risk- och konsekvensanalys.
  • En generell slutsats är att de statligt ägda eller kontrollerade företagen i visst hänseende utför sina åtaganden bättre än myndigheterna.

Rekommendationer
Svenska departement, myndigheter och statliga eller kontrollerade företag bör så snart som möjligt se till att bygga vidare på och förverkliga de åtaganden som finns i den nationella handlingsplanen, i Sveriges politik för global utveckling (PGU) och i de åtaganden som finns inom respektive institution.

Rapportförfattare
Rasmus Kløcker Larsen, forskare, Centre for Sustainable Development
Sandra Atler, konsult, Enact Sustainable Strategies