2021 Biståndets utvärdering Analys

Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development Cooperation With Afghanistan, 2002–2020

Adam Pain

Denna underlagsrapport går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020 och analyserar konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Författaren baserar sin analys på offentlig dokumentation av det svenska biståndet till Afghanistan, utvärderings- och forskningsrapporter samt intervjuer med nyckelpersoner.

Rapporten presenterades under seminariet Swedish Aid to Afghanistan – What Are the Lessons Learned? och diskuterades i EBA-podden, avsnitt 41: Sveriges bistånd till Afghanistan.

Se seminariet i efterhand här:

Huvudsakliga slutsatser

  • Generellt har resultaten av det internationella utvecklingssamarbetet i Afghanistan varit svaga. Insatserna har fungerat bättre vid tillhandahållande av grundläggande infrastruktur, skolor och utbildning. Mindre har uppnåtts när det gäller att bygga kapacitet och förändra beteenden.
  • Det internationella biståndet till Afghanistan har i stort utformats utifrån fördefinierade lösningar på antagna problem. Det har funnits en begränsad förståelse för hur Afghanistan fungerar och hur interventioner i praktiken griper in i existerande samhällslogik. Svenskt utvecklingssamarbete är inte immunt mot denna kritik.
  • Sverige bör utveckla sin förståelse av grundläggande kontextuella frågor i Afghanistan och låta dessa styra den framtida utformningen av det svenska biståndet. Detta behov av ett strategiskt omtag utgör också en möjlighet att justera Sveriges engagemang i Afghanistan.
  • I delar av det svenska biståndet till Afghanistan finns en praktik som tar större hänsyn till kontext och process och arbetat iterativt i den komplexa dynamik som skapar social förändring. Ett sådant exempel är det långvariga stödet till den Svenska Afghanistankommittén. Detta är ett tillvägagångssätt Sida bör uppmuntras att utveckla mer explicit som en del av sin portfölj. Ett sådant angreppssätt är också ytterst relevant i den nya kontext som nu växer fram.

Rapportförfattare
Adam Pain, forskare kopplad till the School of Oriental and African Studies, London, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, tidigare forskare vid the Afghanistan Research and Evaluation unit (AREU), Kabul