2022 Ekonomisk utveckling Analys

Agriculture, Economic Growth and Poverty Reduction

Mats Hårsmar

Vilka är de mest effektiva vägarna för att minska fattigdom i låginkomstländer? Under lång tid har det förts en diskussion kring jordbruk och jordbrukssektorns roll för fattigdomsbekämpning. Dagens rika länder har i stort sett samtliga inlett sina resor mot ökat välstånd genom att först utveckla sina jordbrukssektorer. Men är denna tes om att jordbruket ska komma först fortfarande giltig, givet grundläggande förändringar av förutsättningarna för länders utveckling?

Denna underlagsrapport studerar var frågan befinner sig idag. Slutsatsen är att tesen huvudsakligen fortfarande gäller. Det leder till frågor om varför jordbruk för en tämligen undanskymd tillvaro i Sveriges internationella utvecklingssamarbete.