2022 Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter Metodstudie

En tänkbar modell för förändringsteorier i svenskt utvecklingssamarbete?

Joakim Molander, Wolfgang Biersack

I den här texten beskriver författarna, Joakim Molander och Wolfgang Biersack, den förändringsteori som Internationella IDEA har etablerat för organisationens arbete för att främja en hållbar demokratisk utveckling. IDEAs förändringsteori bygger på metoden ”outcome mapping” och fokuserar på institutioner och aktörer vars kapacitet Internationella IDEA strävad efter att utveckla. Författarna går sedan vidare och diskuterar hur IDEAs modell skulle kunna användas även av Sida.