2021 Biståndets organisation och styrning, Humanitärt bistånd, Migration Övrigt

Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology

Mona Ahmed, Alexander Burlin, Jason Gagnon, Karen Jacobsen, Sarah Miller, Kim Wilson

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat ”påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete” (s k nexusarbete). De tre rundaborden undersökte utmaningar och möjligheter för nexusarbete där respektive fokus låg på internflyktingar, sysselsättningsfrågor och koherensfrågor. Det sistnämnda rundabordet samarrangerades av EBA och OECD Development Centre.

Underlagsrapporten innehåller de tre huvudinlägg som författades av experter inför varje rundabordssamtal, samt sammanfattningar av diskussionerna som ägde rum (under Chatham House-regeln). Rapporten innehåller även övergripande reflektioner i linje med de tvärgående slutsatser som kunde dras under rundabordsserien. Diskussionssammanfattningarna och de övergripande reflektionerna har författats av EBAs kansli.

Huvudsakliga slutsatser

  1. För att bäst bemöta långvarig fördrivning krävs en områdesbaserad strategi (”area-based approach”) som tar hänsyn till effekterna av sådan fördrivning både för fördrivna personer och för samhällen i mottagarländer.
  2. Det krävs även att berörda parter fokuserar på flera ”nivåer” av ingripanden, från det lokala till det nationella och regionala.
  3. Kontextuella analyser och insatser behövs för att säkerhetsställa en effektiv respons – detta bör också ske på en makro-, meso-, och mikronivå.
  4. Frågan om fördrivning kan inte separeras från större, strukturella utmaningar, särskilt ekonomisk utveckling; arbete med det senare är en förutsättning för att skapa resiliens för fördrivna personer och samhällen i mottagarländer.
  5. Givare och praktiker behöver mer evidens och data för att vägleda strategier och programmering.
  6. Globala instrument för att bemöta påtvingad fördrivning spelar en viktig roll, men implementeringen av dessa är ofta begränsad p g a avsaknaden av bindande avtal och verkställighetsmekanismer.
  7. Politiken har det yttersta ansvaret för att förebygga, hantera och lösa tvångsfördrivning; humanitära insatser och utvecklingssamarbete är väsentliga aktiviteter, men inget substitut för politisk vilja och verksamhet.

Rapportförfattare

Alexander Burlin (redaktör), utredningssekreterare, EBA.

Dr. Sarah Miller, Senior Fellow, Refugees International, och
adjunct faculty, Georgetown University.

Dr. Karen Jacobsen, Henry J. Leir Professor in Global Migration, the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Kim Wilson, Senior Lecturer, the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Dr. Jason Gagnon, Lead for the Migration and Skills Unit, OECD Development Centre.

Mona Ahmed, Junior Policy Analyst, the Migration and Skills Unit, OECD Development Centre.