2018 Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning Översikt

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Budgetstöd är bistånd som inte är kopplat till projekt och som mottagarlandets regering kan använda fritt. Under de senaste åren har budgetstödens volymer minskat. I den här rapporten undersöks i vilken utsträckning det minskade intresset beror på bristande effektivitet.

Rapporten innehåller en sammanfattning av tillgänglig kunskap om instrumentets effektivitet och utgår från en policyteori om förväntade effekter utifrån budgetstödens insatta resurser: finansiering samt policydialog eller försök att utöva inflytande.

Den omfattande litteraturgenomgången är en systematisk jämförelse av sex nyligen utvärderade fall samt forskning från flera länder om budgetstödets effekter.

Rapporten presenterades under seminariet What can Swedish development cooperation learn from the Budget Support era?

Resultat
Budgetstödets positiva effekter:

  • Minskad fattigdom, särskilt den icke-inkomstbaserade.
  • Stärker institutioner som övervakar korruption, vilket lett till att korruption upptäckts. Det saknas forskningsbelägg för att budgetstöd bidragit till ökad korruption.
  • Förbättringar inom offentlig finansiell styrning och tillsyn av samhällsinstitutioner på mottagarsidan.
  • Fler barn går i skolan och slutför sin utbildning samt bättre tillgång till hälsovård, vatten och sanitet.
  • Minskade transaktionskostnader kopplat till biståndet.

Budgetstödets har inte varit effektivt i att:

  • förändra mottagarländernas politiska styrning.
  • få mottagarländerna att respektera mänskliga rättigheter.

Rapportförfattare
Geske Dijkstra, professor i Governance and Global Development vid Erasmus University Rotterdam, Nederländerna