2022 Klimat och miljö Övrigt

Between Radical and Realistic: Biodiversity, Transformation and Development Cooperation

Tilman Hertz

Tilman Hertz ger först en bakgrund till en av dagens viktigaste globala utmaningar – den snabba förlusten av biologisk mångfald. Han fortsätter med att diskutera utvecklingsaktörernas roll i allmänhet och givare, som Sida, i synnerhet. Han formulerar tre frågor som fokuserar på utvecklingsaktörernas potentiella roll för att stödja eller främja den omvandling som behövs för att inte bara nå målen för biologisk mångfald, utan de globala målen i allmänhet. Dessa frågor diskuterades sedan på ett rundabordssamtal med ledande internationella experter som sammankallats av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). De viktigaste slutsatserna från rundabordsdiskussionen presenteras i den andra delen av detta arbetsdokument.

Författaren beskriver det betydande arbete som gjorts av FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) och andra aktörer. Både bakgrundsdelen och rundabordssammanfattningen diskuterar några av de viktigare valen som Sverige som givare står inför. EBA hoppas att denna underlagsrapport kan vara användbar i arbetet med att utveckla en övergripande förändringsteori för hur man kan stödja skyddet av biologisk mångfald.