2019 Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Gary Barker, Meagan Dooley, Kate Doyle, Abby Fried, Jeni Klugman, Ruti Levtov

Denna litteraturöversikt tittar på hur sociala trygghetssystem skulle kunna integrera ett könstransformerande perspektiv, inklusive en analys av maskuliniteter och maktförhållanden, med syftet att göra systemen mer effektiva och hållbara.

Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadsprogram har snabbt blivit hörnstenar i både nationella strategier för fattigdomsminskning och i internationella utvecklingsprogram.

Djupgående analyser av könsrelationer har normalt inte varit en del av utformningen av sociala trygghetssystem. Enligt studiens författare så kan ett könstransformerande förhållningssätt, vilket inkluderar ett fokus på maskuliniteter, öka förståelsen för den underliggande dynamik som finns i hushållen. Denna dynamik påverkar resultaten av programmen, och ett könstransformerande förhållningssätt kan ha en positiv inverkan på jämställdheten.