2022 Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd Kartläggning

Swedish Aid in the Time of the Pandemic

Carsten Schwensen, Jonas Lövkrona, Louise Scheibel Smed

EBA-rapporten Swedish aid in the time of the pandemic analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och identifierar lärande för framtida kriser.

Huvudsakliga slutsatser: 

  1. Den övergripande strategiska inriktningen av Sveriges bistånd har varit oförändrad under pandemin. Breda strategier med en hög grad av flexibilitet och en decentraliserad beslutsprocess har underlättat justeringen av biståndet i de fall det har behövts.
  2. Det finansiella stödet specifikt för pandemin har uppgått till uppskattningsvis 6 procent av den totala biståndsbudgeten år 2020. Dessa medel har främst riktats till områdena hälsa och social infrastruktur.
  3. System har anpassats väl till de utmaningar som pandemin har fört med sig. Det har dock funnits brister i beredskapen i relation till kommunikation, koordination och personalfrågor.

Författare:
Carsten Schwensen, Monitoring, Evaluation and Learning Expert, Nordic Consulting Group

Jonas Lövkrona, Managing Director and Senior Consultant at SouthBridge Development Consulting

Louise Scheibel Smed, Evaluation, Human Rights and Gender Equality Consultant, Nordic Consulting Group