2023 Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet Utvärdering

The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services

Jesper Sundewall, Björn Ekman, Jessy Schmit

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit prioriterat inom svenskt bistånd. Trots framsteg saknar många i fattigare länder tillgång till SRHR och beroendet av bistånd inom hälsosektorn är dessutom ofta stort. Vilken roll spelar biståndet för ökad tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster? EBA-studien The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services (EBA 2023:01) besvarar denna fråga genom en kvantitativ analys av hur internationellt bistånd under perioden 2002–2020 påverkat tillgången till tre olika vårdtjänster: förlossningsvård, moderna preventivmedel och antiretroviral behandling mot hiv/aids.

Huvudsakliga slutsatser:

  • Biståndet har haft en liten men positiv påverkan på tillgången till sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster under dessa två decennier.
  • Biståndets påverkan på tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård har varit större i låginkomstländer än i lägre medelinkomstländer.
  • Resultaten tyder på att bistånd har en större påverkan när det överstiger en viss andel av mottagarlandets totala hälsoutgifter, vilket kan betyda att biståndet behöver uppnå en viss nivå innan det når sin fulla effekt.
  • Det positiva sambandet mellan bistånd och tillgång till förlossningsvård, moderna preventivmedel och antiretroviral behandling mot hiv/aids verkar ha stärkts under perioden, vilket pekar på en ökad effektivitet och ett lärande hos givarna.