2023 Klimat och miljö Analys

Klimatbistånd som finansieringskälla för utsläppshandel: Förutsättningar och fallgropar

Mathias Fridahl

Sveriges regering har aviserat en reformagenda för svenskt bistånd. En del i denna är att klimatbiståndet ska utökas och effektiviseras, bland annat genom utvecklat samarbete med länder som har stora utsläpp. Artikel 6 i Parisavtalet reglerar internationellt samarbete kring utsläppsminskningar. Ett effektiviserat och resultatbaserat klimatbistånd skulle eventuellt kunna baseras på Artikel 6.

EBA har uppdragit åt klimatforskaren Mathias Fridahl vid Linköpings Universitet att reda ut regler och förutsättningar för svensk handel med utsläppskrediter inom ramen för Artikel 6, särskilt med eventuellt koppling till klimatbiståndet. I rapporten beskrivs hur gällande lagstiftning påverkar möjligheten att använda Artikel 6 för att nå svenska klimatmål. Vidare diskuteras för- och nackdelar med att kanalisera bistånd genom Artikel 6.