2019 Ekonomisk utveckling Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Mira Berger, Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Stephen Spratt

Den multilaterala utvecklingsfinansiären Nordiska Utvecklingsfonden, NDF, är en väl fungerande organisation med mervärde, visar utvärderingen Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF). Men fonden behöver förändras för att fortsätta vara relevant.

För tio år sedan fick NDF ett nytt mandat: klimatfinansiering. Alla fondens investeringar ska bidra till att minska utsläpp eller hjälpa samhällen att anpassa sig till klimatförändringar. På uppdrag av fem nordiska utvärderingsorgan har NDF:s verksamhet nu granskats under samordning av Expertgruppen för biståndsanalys.

Slutsatserna visar att fonden – trots att den är relativt okänd – fungerar väl och ger ett viktigt bidrag. För att ett nödvändigt tillskott av kapital ska kunna motiveras måste dock ett antal förbättringar genomföras.

Utvärderarna konstaterar bland annat att:

  • Fonden har en god potential för framtiden, men ägarna måste skjuta till mer kapital om verksamheten ska kunna drivas vidare.
  • Fokuset på klimatanpassning är ett tydligt mervärde, liksom fondens flexibla och kvicka arbetssätt. Samarbetet med multilaterala utvecklingsbanker är etablerat och en tillgång.
  • För att bevara och vidareutveckla fondens positiva delar behöver man snarast ta fram en förändringsteori som ger en tydligare strategisk inriktning till verksamheten.
  • Den specifika ”Challenge-fonden”, Nordic Climate Facility, behöver integreras mer i NDF.
  • NDF måste stärka sitt system för uppföljning, utvärdering och lärande. Idag är kunskaperna för dåliga om vilka effekter investeringarna ger.