2019 Ekonomisk utveckling Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Stephen Spratt, Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger

Under 2019 kommer styrelse och ägare att lägga fast framtiden för Nordiska utvecklingsfonden (NDF). Som stöd för deras överväganden har en oberoende utvärdering beställts. Utvärderingens uppdrag var att bedöma NDFs verksamhet, fondens mervärde ur internationellt och nordiskt perspektiv, samt hur fonden kan stärkas inom dessa områden.

På uppdrag av fem nordiska utvärderingsorgan har NDFs verksamhet nu granskats under samordning av Expertgruppen för biståndsanalys.

Rapporten presenterades under seminariet Towards a More Effective Climate Financing: The Nordic Development Fund Evaluated.

Slutsatser (i urval)

  • Fonden har en god potential för framtiden, men ägarna måste skjuta till mer kapital om verksamheten ska kunna drivas vidare.
  • Fokuset på klimatanpassning är ett tydligt mervärde, liksom fondens flexibla och kvicka arbetssätt. Samarbetet med multilaterala utvecklingsbanker är etablerat och en tillgång.
  • För att bevara och vidareutveckla fondens positiva delar behöver man snarast ta fram en förändringsteori som ger en tydligare strategisk inriktning till verksamheten.
  • Den specifika ”Challenge-fonden”, Nordic Climate Facility, behöver integreras mer i NDF.
  • NDF måste stärka sitt system för uppföljning, utvärdering och lärande. Idag är kunskaperna för dåliga om vilka effekter investeringarna ger.

Rapportförfattare
Dr Stephen Spratt, Director of Just Economics, London
Dr Eilis Lawlor, Director of Just Economics, London
Kris Prasada Rao, Consultant Board, member PEMconsult, Köpenhamn
Mira Berger, Evaluation Consultant at Particip GmbH, Freiburg