2018 Demokrati och mänskliga rättigheter Analys, Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

Begreppet krympande utrymme beskriver en global trend där friheten för aktivister och civilsamhällesorganisationer kringskärs av alltmer repressiva och auktoritära regeringar. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de senaste åren.

I rapporten diskuterar rapportförfattarna hur civilsamhället har påverkats av utvecklingen i Turkiet och om det svenska utvecklings- och reformsamarbetet på ett adekvat sätt anpassat sig till denna utmanande kontext. Studien bygger på en kombination av kvalitativa metoder där dokumentanalys har kompletteras av intervjuer med givaraktörer och nästan fyrtio representanter för ett brett spektra av rättighetsbaserade civilsamhällesorganisationer.

Rapporten presenterades under seminariet Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen.

Slutsats
Det svenska biståndet är ett viktigt stöd till de aktörer som främjar demokratin.

Rekommendationer (i urval)

  • Fortsätt och stärk Sveriges reformsamarbete med turkiska partner såväl kortsiktigt som långsiktigt.
  • Den nya strategin, från 2020, bör ha en hög grad av flexibilitet, vara specifikt utformad för Turkiet samt bör behålla och stärka de övergripande målen som inkluderar förberedelse för återupptagna EU-förhandlingar, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, yttrandefrihet och rättssäkerhet.
  • I dialog med partners, utveckla en metod eller ett format för tydligare instruktioner vid ansökningar, och överväg möjligheten att ta emot ansökningar på turkiska.
  • Säkerställ att såväl ambassaden, Generalkonsulatet som UD/Sida har tillräcklig kompetens om relevanta aspekter av den turkiska kontexten för att kunna hantera den nuvarande situationen.

Rapportförfattare
Åsa Eldén, fil.dr, konsult och forskare
Paul T. Levin, fil.dr och chef för Stockholm University Institute for Turkish Studies