2015 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in Development Cooperation

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

Flödet av direktinvesteringar och transfereringar till utvecklingsländer har ökat kraftigt sedan 1990-talet med tydliga effekter på lokala ekonomier och levnadsförhållanden. Denna nya situation har lett till ett behov av nya former av partnerskap mellan privata och offentliga aktörer, så kallade ”Joint Development Initiatives” (JDI).

Mot denna bakgrund syftar studien till att bidra med:

  1. en kartläggning av de JDI:s som för närvarande kan identifieras inom ramen för Sveriges biståndsprogram
  2. en genomgång av huruvida dessa instrument är relevanta för Sveriges biståndsmål
  3. en diskussion kring om, när och hur de olika risker vi identifierat kan dämpas för att säkra ett effektivt bistånd.

Rapporten presenterades under seminariet Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation

Resultat 

  • Sveriges samarbeten med den privata sektorn är förhållandevis begränsade, både betraktat som andel av biståndet och jämfört med andra länder.
  • Kartläggningen visar att de instrument som ryms inom ramen för JDI:s potentiellt kan vara viktiga inom några av de tematiska områden som prioriteras i svenskt bistånd.

Rekommendationer 

  • Mer dokumentation och rapportering av JDI:s främjar regelbundna och systematiska utvärderingar som kan förbättra framtida projekt.
  • JDI:s bör introduceras försiktigt, såsom det har gjort hittills.
  • JDI:s ska inte i huvudsak ses som ett substitut för traditionellt bistånd utan snarare ett komplement.
  • Nya program, särskilt inom Sidas Private Public Development Partnerships, bör söka samarbeten bortom de största svenska multinationella företagen.

Rapportförfattare
Ari Kokko, professor, Copenhagen Business School, Danmark
Hanna Norberg, fil dr, konsult
Sara Johansson de Silva, fil dr, konsult