2019 Demokrati och mänskliga rättigheter Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to Cambodia

Henny Andersen, Karl-Anders Larsson, Joakim Öjendal

Demokrati och mänskliga rättigheter har sedan 1990-talet varit ett viktigt mål i svenskt utvecklingssamarbete, så även i samarbetet med Kambodja. Denna studie syftar till att besvara om svenskt bistånd haft inflytande på förändringar relevanta för demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja.

Rapporten innehåller en omfattande genomgång av dokumentation och intervjuer med intressenter i Kambodja och Sverige. Rapporten innehåller tre delar, var och en med egen analytisk ansats och metod.

Rapporten presenterades under seminariet Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

Resultat

  • Författarna finner att det svenska stödet främjat demokratisk utveckling i Kambodja, särskilt på lokal nivå.
  • De demokratiska strukturerna har visat sig sårbara och det politiska systemet har utvecklats i auktoritär riktning.
  • Biståndet har stärkt det kambodjanska civilsamhället och undervisningsväsendet.
  • Strukturer för lokalt självstyre och utbildning, liksom kapacitetsutveckling av civilsamhället har varit avgörande för att få effekter. Långsiktighet i biståndet är en annan viktig faktor, liksom ömsesidigt förtroende i partnerskapen.

Rekommendationer
I rapporten rekommenderas bland annat:

  • Fortsatt bistånd till Kambodja i syfte att främja demokratisk utveckling i landet. Stödet bör grundas på förstärkt riskanalys och vara mer flexibelt.
  • Stöd till civilsamhället behöver komplettera stödet till staten. Enbart institutionsstöd är inte tillräckligt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Demokratistödet bör inrikta sig på att förstärka interaktion mellan statliga aktörer och mellan stat och civilsamhälle.
  • Stödet ska baseras på forskning om politiska och ekonomiska processer i samhället.

Rapportförfattare
Henny Andersen, konsult inom biståndsutvärdering

Karl-Anders Larsson, konsult med lång erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete

Joakim Öjendal, professor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet