2020 Humanitärt bistånd Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofriskdeducering i Moçambique. Resultatet presenterades under seminariet How to mitigate disasters: reducing risks, estimating needs and ensuring health system resilience.

Resultat i huvudsak

  • Låg och fluktuerande kapacitet, begränsade resurser och oenighet kring vad katastrofriskreducering är, vilka aspekter som ska ingå, vad som ska lyftas och vem som ska inkluderas i beslutsfattandet, är alla aspekter som påverkat framsteg.
  • Det har skett viss positiv utveckling men kortsiktiga insatser har varit begränsade i omfattning och skala.
  • Framstegen har varit kortsiktiga och långsamma. Detta hämmar samspel mellan teori, politik och praktik.
  • Teori och praktik bör ta hänsyn till maktrelationer, ansvar och transparens. Det behöver finnas ett fokus på integration, samordning och kapacitet.

Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper på Karlstads universitet. Jenni arbetar vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap samt Centrum för forskning om samhällsrisker på Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen kretsar kring frågor om riskperception.