2018 Offentlig förvaltning Analys

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budgetstöd är den biståndsform som bäst överensstämmer med principerna för effektivt bistånd och sedan 2000 har flera regeringsdokument konstaterat att dess andel i det totala svenska biståndet bör öka. Det ökade fram till 2008, då det nådde en topp, men har efter det minskat dramatiskt. 2016 gavs inget generellt budgetstöd. Syftet med denna studie är att hitta förklaringar för denna utveckling.

Rapportens resultat utvecklas vidare i EBA-rapporten Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence som presenterades under seminariet What can Swedish development cooperation learn from the Budget Support era?

Resultat i huvudsak

  • Nedgången i budgetstödet beror inte på bristande resultat inom arbetet mot fattigdom. Tvärtom visar alla utvärderingar att det har bidragit till ökade budgetutgifter avsedda för sociala sektorer samt förbättrad makroekonomisk politik och ekonomisk tillväxt som har gynnat fattiga människor.
  • Problemet med budgetstöd är inte dess effekter i mottagarländerna utan snarare i givarländerna.
  • Det ökade fokuset på synliga resultat är en annan möjlig förklaring till minskningen av budgetstödet eftersom det är svårt att precisera resultat på mikronivå samt koppla resultat på makronivå till den svenska finansieringen.

Rapportförfattare
Karl-Anders Larsson