2017 Biståndets organisation och styrning Analys

Sweden’s Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Stephen Browne, Nina Connelly, Thomas G Weiss

Det offentliga utvecklingsbiståndet har ökat sedan millennieskiftet, vilket även gäller bistånd som går via FN. En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av öronmärkta stöd. Andelen öronmärkt stöd uppgår nu till nära 80 procent, vilket kan jämföras med 58 procent år 2007. Andelen kärnstöd har omvänt minskat.

Denna studie initierades för att undersöka vilka implikationer som de nya finansieringsformerna har haft för organisationernas möjligheter att leva upp till sina mandat och vilka slutsatser Sverige, som en förespråkare för kärnstöd, ska dra för sin framtida finansiering av FN:s fonder och program.

I studien undersöks nästan samtliga FN:s fonder och program. Dessutom har författarna genomfört intervjuer med utgångspunkt i ett frågeformulär.

Rapportens rekommendationer presenterades under seminariet Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride?

Rekommendationer
Rapportförfattarna lägger fram ett antal rekommendationer om hur Sverige ska agera i syfte att uppmuntra ett skifte mot en ökad andel kärnstöd:

  • Sverige bör verka för en ny oberoende internationell kommission om FN:s finansiering (IICUNF).
  • Sverige bör efterfråga en tydligare och mer enhetlig definition och nomenklatur för FN:s olika stödkategorier.
  • Sverige bör kräva att alla FN-organisationer förbättrar sitt budskap om kärnstödets betydelse.
  • Sverige bör i sitt öronmärkta stöd prioritera de av FN:s fonder och program som, enligt Sveriges bedömning, mest effektivt formulerar tydliga och trovärdiga gemensamma strategier.
  • Sverige bör leda diskussioner om mer förutsägbar finansiering av grundläggande normativ verksamhet.
  • Sverige bör driva att det ska skapas en standard för att mäta och motivera overhead-kostnader.
  • Sverige bör öka sitt bidrag till poolfinansiering och kärnstöd till humanitära insatser.
  • Sverige bör dra tillbaka sitt öronmärkta stöd till UNDP, i syfte att uppmuntra dem att betona sin ursprungliga, centrala stöd och samordningsroll inom FN:s utvecklingssystem, framför sin roll som en operativ konkurrent inom systemet.
  • Sverige bör överväga att dra in stöd till de avgränsade delar av vissa enskilda FN-organisationer som man särskilt premierar.

Rapportförfattare
Stephen Browne, Direktör, Future United Nations Development Systems Project (FUNDS), CUNY Graduate Center

Nina Connelly, Forskningsassistent, Ralph Bunche Institute, CUNY Graduate Center
Thomas G. Weiss, Professor, CUNY Graduate Center