2017

Sweden’s Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Stephen Browne, Nina Connelly, Thomas G Weiss

En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av öronmärkta stöd. Andelen öronmärkt stöd uppgår nu till nära 80%, att jämföras med 58% år 2007. Andelen kärnstöd har omvänt minskat. För att förstå de praktiska konsekvenserna av denna förändring initierade EBA en studie kring vilka implikationer som de nya finansieringsformerna har haft för organisationernas möjligheter att leva upp till sina mandat. Vi ville särskilt bättre förstå vilka slutsatser som Sverige, en förespråkare för kärnstöd, ska dra för sin framtida finansiering av FN:s fonder och program.

Författarna, Stephen Browne, Nina Connelly och Thomas G. Weiss, betonar det problematiska med de förändrade finanseringsflödena och föreslår att Sverige ska finansiera en ny oberoende kommission om FN:s finansiering. De lägger dessutom fram ett antal rekommendationer om hur Sverige ska agera i syfte att uppmuntra ett skifte mot en ökad andel kärnstöd. En viktig dimension skulle vara att verka för att det skapas tydligare och mer enhetliga definitioner och terminologier för de olika stödformerna in om FN. Avsaknaden av sådan enhetlighet försvårar betänkligt all jämförelse.

Rapporten presenterades på följande SEMINARIUM.

En bloggpost relaterad till studien återfinns HÄR.