2018 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Health Systems Bottles – Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the District Health System in Uganda

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Välfungerande hälsosystem är avgörande för att säkerställa välbefinnande för alla, oavsett ålder, genom att motverka behandlingsbara och förtida dödsfall. Denna avhandling bidrar med kunskap om den modifierade Tanahashi-modellen är användbar för flaskhalsanalys på distriktsnivå; hur verktyg som använder distriktspecifikt bevis i beslutsfattandet kan anammas i planeringsprocessen samt hur detta påverkar planeringsprocessen och utförande.

Rapporten presenterades under seminariet Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights.

Resultat i huvudsak

  • Att prioritera av insatser för barns överlevnad med hjälp av distriktsspecifik evidens påverkades av flera faktorer och berodde inte enbart på identifieringen av flaskhalsar eller distriktschefer förmåga att använda verktyg som underlättar användandet av evidens i planeringsprocessen.
  • Att enbart fokusera på planeringsprocessen på distriktsnivå är otillräckligt för att förbättra vården för kvinnor och barn.
  • Styrning och ledarskap ansågs ha betydande inflytande på användningen av distriktsspecifika bevis i planeringsprocessen. Detta kan vara ett hinder eller möjlighet för användning.
  • Det begränsade utrymmet för beslut och skatt, begränsat ekonomiska resurser och otillräckliga informationssystem var barriärer för användning av evidens.
  • Den modifierade modellen är ett analysverktyg som kan användas för att identifiera flaskhalsar.Det kräver dock korrekt och aktuell data som kanske inte alltid finns hälsoinformationssystem.

Dorcus Kiwanuka Henriksson är hälso- och folkhälsospecialist vid Karolinska Institutet i Stockholm och ordförande för Emerging Voices for Global Health Network (EV4GH). 2017 disputerade hon på sin doktorsavhandling Health systems bottlenecks and evidence-based district health planning: Experiences from the district health system in Uganda vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Dorcus har arbetat i länder söder om Sahara på subnationell och nationell nivå samt med bilaterala och internationella organisationer.