2020 Klimat och miljö Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Mats Hårsmar, Lisa Hjelm

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringars negativa effekter och transformativa förändringsprocesser till stöd för låga utsläpp av växthusgaser och klimat-motståndskraftig utveckling?

Rapportförfattaren Mats Hårsmar och Ulrika Åkesson, Sida, diskuterade rapportens resultat och rekommendationer i EBA-podden, avsnitt 32: Hur klimatsmart är svenskt bistånd? Rapporten presenterades även under seminariet How Can Development Cooperation Support Climate Action? som går att se i efterhand här:

Huvudsakliga resultat

  • Organisationernas arbete går i allmänhet i linje med avtalet. Variationer finns, särskilt bland organisationer vars huvudsakliga uppdrag har svag koppling till klimatfrågor, som kan härledas till brist på beredskap, policy och operativa strukturer.
  • Många håller fast vid föråldrade strategier för investeringar i fossila bränslen.
  • Mer kan förväntas av organisationernas bidrag till transformativa socioekonomiska förändringar.
  • Som grupp behöver organisationerna fler gemensamma strategier och snabba åtgärder.
  • Sambandet mellan hälsa och klimat behöver uppmärksammas mer för att uppnå bättre motståndskraft.
  • Aspekter och kopplingar som grundar för en effektiv klimatanpassning bör främjas, särskilt riskbedömning av utvecklingsaktiviteter för transformativa åtgärder.

Rekommendationer

  • Sverige bör fortsätta att strategiskt främja multilateralt samarbete och gemensamma standarder för att minska klimatförändringarna.
  • Sverige bör söka allianser med regeringar, multilaterala organisationer, akademi och andra aktörer som kan ytterligare utveckla förståelsen för vad framgångsrik anpassning är och hur detta lärande utvecklas.
  • För medvetna val bör Sverige vidareutveckla verktyg som Central Environment Assessments som Sida använder som underlag för bedömningar.
  • Sverige bör kontinuerligt initiera och uppmuntra normativa och operativa dialoger om hur man kan integrera i multilaterala organisationers mandat, policyer och praxis, med utgångspunkt i dessa erfarenheter och kompetenser.

Rapportförfattare
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA
Lisa Hjelm, utredningssekreterare, EBA