2019 Klimat och miljö Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer – utmaningar, lärdomar från Indien och vägar framåt

Marcus Wangel

Samverkan har i snart tre årtionden varit ett nyckelord och grundläggande ideal i policydiskursen kring skogsförvaltning i låginkomstländer. Överlag har utfallet inte blivit som det var tänkt: samverkansprocesser har uteblivit eller haltat kraftigt. Avhandlingen studerar den subnationella skogsbyråkratin i delstaten Kerala i södra Indien, ett land med en lång och unik historia av oftast misslyckade samverkansinitiativ och ett nu överhängande hot om att gå i en mer auktoritär riktning inom skogsförvaltningssektorn.

Rapporten presenterades under seminariet Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

Resultat i huvudsak

  • Tjänstemän på gräsrotsnivå upplever en rad verksamhetsproblem (koordinering av policyaktiviteter, förmågan att agera snabbt och effektivt samt kapacitetsutveckling ), som en konsekvens av organisationsstrukturen och den rådande förvaltningskulturen.
  • En gynnsam sociopolitisk omgivning, i form av mobiliserade och aktiva medborgare, utgör ett avsevärt inflytande på gräsrotsbyråkrater och deras drivkrafter till att samverka.
  • Det finns en väsentlig skillnad i synen på samverkansprocesser beroende på var en tjänsteman befinner sig i den interna organisationshierarkin. Högt uppsatta var långt mindre benägna att förespråka samverkan och uttryckte istället en önskan om att bevara status quo och de maktbalanser som växt fram.
  • Sektorn utgör inte en homogeniserad och enhetlig grupp som tidigare forskningslitteratur ofta ger sken av. Det är en mångfacetterad typ av aktör med avsevärd intern variation och mångfald. Position och handlingar inom samverkansnäten diskuteras utifrån åtta olika roller de tar på sig och ger uttryck för.

Marcus Wangel disputerade i juni 2018 med avhandlingen Deep Roots and Tangled Branches: Bureaucracy and Collaboration in Natural Resource Governance in South India vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet. Hans primära forskningsintressen berör miljöförvaltning, relationen mellan stat och medborgare, samt kapacitetsutveckling i samtida utvecklingsländer. Han har fälterfarenhet från Indien, Sierra Leone, Namibia och Palestina.