2014 Hälsa och socialt skydd Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035 Goals

Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall, Dean Jamison

2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa rapporten Global Health 2035: Converging within a Generation. I rapporten beskrevs möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare att nå dramatiska hälsoförbättringar till år 2035.

Mot denna bakgrund gav Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) en grupp forskare från Lancet-kommissionen i uppdrag att studera det svenska hälsobiståndet samt föreslå åtgärder som underlättar den storskaliga hälsokonvergensen och som kan tjäna som exempel för andra biståndsorganisationer och givare. Analysen och dess policy-förslag är i första hand avsedd att stimulera diskussion och debatt, snarare än att utgöra en handlingsplan för Sverige.

Rapportens resultat presenterades under seminariet How Can Swedish Development Aid Contribute to a Grand Convergence in Global Health by 2035?

Rapportens resultat
Analysen har landat i sju budskap:

  • Hälsobistånd bör klassificeras utifrån dess funktioner. På så vis blir hälsobiståndets roll tydligare för perioden efter 2015.
  • Svenskt bilateralt och multilateralt hälsobistånd går i huvudsak till lokala funktioner.
  • Ekonomisk tillväxt innebär att några länder kommer att ha fasats ut från svenskt hälsobistånd år 2035.
  • Det kommer sannolikt finnas fem huvudsakliga hälsoutmaningar för perioden 2015- 2035.
  • Sverige kan spela en nyckelroll för att hantera ovan utmaningar givet landets starka ställning inom global hälsa.
  • Ökade mängder av svenskt hälsobistånd kommer sannolikt att bli tillgängliga under perioden 2015 – 2035.
  • Att investera det ökande svenska hälsobiståndet i specifika globala, lokala och ”glokala” insatser kan bidra till att uppnå målen i Global Health 2035.

Rapportförfattare
Dean Jamison, University of California, San Francisco
Gavin Yamey, University of California, San Francisco
Helen Saxenian, Results of Development, Washington
Robert Hecht, Results of Development, Washington
Jesper Sundewall, EBA